TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kärhanalar hakynda kanun

“Rosgeologiýa” Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň “Rosgeologiýa” paýdarlar jemgyýeti bilen gazylyp alynýan peýdaly magdanlary gözlemek işini alyp barmagy meýilleşdirýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky söwda wekili Aleksandr Ýelizarow...

Ýurdumyzda ýene-de bir bilim ojagy döredilýär

Ata Watan Eserleri
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ýylsaýyn ösüp-özgerip, ykdysady taýdan ösýän döwletleriň hatarynda dünýäde giňden ykrar edilýär. Munuň özi, ilkinji nobatda, häzirki zaman ylmy bilen ýüki ýeten...

Türkmen telekeçileri täze şertnamalar baglaşdy

Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan serginiň we maslahaty geçirilýär. Häzirki wagtda bu birleşme ýurdumyzyň hususy işewürliginiň wekilleriniň 27 müňden gowragyny özünde...

Türkmen telekeçileri: sanlar we maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Şu gün öz işine başlan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi dowam edýär. Ýurduň altyn gaznasyna öwrülen...

Russiýa Türkmenistandan pomidor importyny artdyrýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasy daşary ýurtlardan dürli gök-bakja önümleriniň importuny artdyrmagy göz öňünde tutdy. Russiýanyň gök bakja önümleriniň importuny artdyrýan ýurtlarynyň sanawynda Türkmenistan hem bar. Russiýanyň Azyk...

2022-nji ýylyň ilkinji 2 aýynyň makro görkezijileri

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. Onda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işler boýunça hasabatlar berildi. “Watan” habarlar...

«Mähriban zenan» atly täze möhletli goýum hödürlenilýär

Ata Watan Eserleri
«Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky eziz eneler, mähriban gelin-gyzlary Halkara zenanlar güni bilen gutlap, ýörite açylan «Mähriban zenan» atly täze möhletli goýumyny hödürleýär. Bu barada “Türkmenistan”...

Halkara maýa goýum forumy geçiriler

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Bu barada...

Oba hojalygynda düýpli özgertmeler

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda oba hojalygynda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Döwlet tarapyndan oba zähmetkeşlerine berilýän hemmetaraplaýyn goldawyň netijesinde, täze döwürde diňe bir pagtanyň, bugdaýyň we şalynyň...

Işewür zenanlar üçin mugt onlaýn sapak

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky (ÝTÖB) ýolbaşçylary we telekeçileri, şeýle hem ýokary we orta ýolbaşçylary “Işewür zenanlar” – “Ýerine ýetiriji ýolbaşçy” başlangyjynyň çäklerinde zenan ýolbaşçylara...