Tag : hojalyk şerekeri

BIZNES

Birža täzelikleri: gazak işewürleri nah ýüplük satyn aldy

Ata Watan Eserleri
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 167-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Beýik Britaniýanyň, Singapuryň, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň, Owganystanyň...
BIZNES

Türkmen telekeçileri täze şertnamalar baglaşdy

Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan serginiň we maslahaty geçirilýär. Häzirki wagtda bu birleşme ýurdumyzyň hususy işewürliginiň wekilleriniň 27 müňden gowragyny özünde...
BIZNES

Türkmen hususyýetçileri 10 müň tonnadan gowrak pomidor eksport etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda oba-hojalyk ekinlerini ýyladyşhanalarda ösdürip ýetişdirmäge Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary işjeň gatnaşýarlar. Olar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän pomidorlar daşary ýurtlarda uly islegden peýdalanýar. Bu barada...
BILIM

Gruziýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Baş Redaktor
Gruziýanyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022”...
BIZNES

Türkmenistan  “John Deere” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. “John Deere”...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«Aşgabat-siti»: maslahat beriji kompaniýalary üçin halkara bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň gurluşygynda sanlylaşdyrmagyň ýokary tehnologiýaly ulgamyny ornaşdyrmak üçin bu ugurda baý tejribesi bolan maslahat beriji kompaniýalary işe çekmek...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«Aşgabat-siti» üçin Halkara bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň ýerleşjek ýeriniň inžener-geologik gözleg işlerini toplumlaýyn geçirmek üçin bu ugurda baý tejribesi bolan ýöriteleşdirilen kompaniýany işe çekmek...
BIZNES

Türkmenistanyň 88 kärhanasy Russiýa pomidor we burç eksport eder

Russiýa Federasiýasynyň Weterinariýa we fitosanitar gözegçilik boýunça federal gullugy (Rosselhoznadzor) 2021-nji ýylyň 10-njy dekabryndan Türkmenistanyň 88 kärhanasyna Russiýa Federasiýasyna pomidor we burç ýerlemek babatda çözgüt...
BIZNES

Ýük daşamak üçin alynýan ýygymlar hem-de tölegler bellenildi

Ýurdumyzda daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegleri we ýarym tirkegleri bilen ýük daşamagy düzgünleşdirmek hem-de ulag ulgamynyň halkara gatnawlarda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň...
JEMGYÝET

Hormatly Prezidentimiz: bahalaryň ýokarlanmagyna ýol berilmeli däl

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow söwda ulgamynyň ösdürmek babatda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Bu maslahatda bu ugra gözegçilik edýän degişli edaralaryň ýolbaşçylaryna birnäçe tabşyryklar...
BIZNES

Gyrgyzystan Türkmenistandan elektrik toguny alýar

Gyrgyz Respublikasy Türkmenistandan elektrik energiýasyny täjirçilik bahasyndan import edýär. Türkmenistan bilen gazanylan ylalaşyk esasynda göz öňünde tutulan elektrik energiýasynyň 60 göterimi Gyrgyz Respublikasy tarapyndan import...
BIZNES

Türkmen-rus ykdysady forumy geçirildi

Sanly ulgam arkaly VIII türkmen-russiýa ykdysady forumy geçirildi. Iki ýurduň Söwda-senagat edaralary tarapyndan guralan bu çäre bilelikdäki maýa goýum we önümçilik taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak,...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurmak

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň Köpetdag şaýolunyň demirgazyk tarapynda «Türkmenatlary» döwlet birleşiginiň aýlawly çapuw ýodasynyň daş-töwereginden bölünip berlen 309,83 gektar ýer böleginde ekilen bag nahallaryny...
BIZNES

11-nji Merkezi Aziýa söwda forumy başlady

Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy (USAID) Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we beýleki ýurtlaryň arasynda söwda we hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de sebitde pandemiýadan soňky dikeldiş we durnuklylygy ara alyp maslahatlaşmak...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Тендер: строительство водопропускных сетей

Хякимлик Лебапского велаята объявляет тендер на строительно-монтажные работы водопропускных сетей в населённых пунктах в Фарабском этрапе Лебапского велаята от водоочистительного сооружения мощностью 25000 м3 в...
BIZNES

Türkmen işewürlerine maliýe goldawy

Milli ykdysadyýetimize dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalary yzygiderli ornaşdyrmak arkaly sanly ykdysadyýeti emele getirmek, elektron senagaty ösdürmek, ýurdumyzy öňdebaryjy döwletleriň derejesine ýetirmek, “Türkmenistanda 2019...
BIZNES

Telekeçileriň, hususy kärhanalaryň we hojalyk jemgyýetleriň dykgatyna!

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) hususy kompaniýalary Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar etraplarynda 6 sany gurluşyk taslamasynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga çagyrýar. Desgalaryň sanawyna her...
BIZNES

Ammiak selitra döküni Özbegistandan satyn alnar

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işler barada hasabat berdi. Ministerler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň ammiak selitra dökünini...
BIZNES

Bazar bahasy 1 trilliondan geçdi

ABŞ-nyň tehnologiýa kompaniýalaryna hataryna bazar bahasy 1 trillion dollardan geçen ýene-de biri goşuldy. “Facebook” kompaniýasynyň bazar kapitalizasiýasy ilkinji gezek 1 trillion dollar gowrak boldy. Kaliforniýada...
BIZNES

“Gara altyny” çykarmak işleri güýçlendirilýär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan nebitiň gözlegine gönükdirilen işleri geçirmek boýunça görülýän çäreler barada...