TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

hususy telekeçiler

“Rosgeologiýa” Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň “Rosgeologiýa” paýdarlar jemgyýeti bilen gazylyp alynýan peýdaly magdanlary gözlemek işini alyp barmagy meýilleşdirýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky söwda wekili Aleksandr Ýelizarow...

Gruziýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Baş Redaktor
Gruziýanyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022”...

Online auksion :Döwlet emlägi internet arkaly hem auksionda satylyp bilner

Baş Redaktor
Döwlet emläginde söwdalar Satyjynyň çözgüdi esasynda internet ulgamy arkaly elektron görnüşde hem geçirilip bilner. Bu barada «Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministriniň 2015-nji ýylyň 3-nji aprelinde...

Hususy telekeçilere karz bermek: Ýeňillikli we 500 essä çenli

Baş Redaktor
Hususy telekeçilere olaryň telekeçilik işine maliýe taýdan goldaw bermek üçin karzlar Türkmenistan boýunça bellenen iň pes aýlyk zähmet hakynyň 500 essesine çenli möçberde, ýyllyk 5...

Maýa Annameredowa – “Vip Maya” öýmeleri nepislikden we reňk öwüşginlerinden dörän sungat!

Baş Redaktor
Sungat ynsan ruhuny galkyndyrýan çeper güýçdir. Türkmen halkynyň milliligi öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Taryhdan häzirki güne çenli türkmen öz milliligi bilen dünýäni haýrana goýup...

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda dellallyk

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda dellallyk ýerini satyn almagyň tertibine üýtgetmeler girizildi. Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygynyň 2015-nji ýylyň 14-nji awgustynda çykaran 01/05-18 belgili...

Telekeçiler birža söwdalaryna gatnaşmazdan eksport edip biler

Baş Redaktor
Döwlet  eýeçiligine degişli bolmadyk ýuridik şahslar we ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler bellenen kada laýyklykda harytlary eksport etmek...

Salgyt beýannamalary:Online hyzmat

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň mümkinçilikleri giňeltmek ugrunda her ugurda degişli işler alnyp barylýar. Bu ugurda sanly hyzmatlarynyň gerimini hem-de möçberini giňeldýän ministrlikleriň we döwlet edaralarynyň biri...

Salgyt Töleýjileriň dykgatyna!

Dr.Döwran Orazgylyjov
Aşgabat şäher salgyt bölümi tarapyndan “Türkmenistan” gazetinde çap edilen  “Hususy telekeçileriň we şahsy taraplaryň dykgatyna”  diýlip ýüzlenilýän bildirişden mälim bolşuna görä, bu salgyt bölümi hususy...