Baş sahypa Etiketler Hususy kärhana gurmak

Etiket: hususy kärhana gurmak

Kärhanalary hasaba alyş ulgamy kämilleşdiriler

Ýurdumyzda kärhanalary hasaba alyş ulgamy kämilleşdiriler, ýuridik şahslaryň döwlet tarapyndan bellige alnyşy döwrebap ýagdaýa getiriler we Ýuridik şahslary döwlet tarapyndan bellige almak hakyndaky» Türkmenistanyň...

Telekeçiler üçin onlaýn okuw guraldy

Ysraýyl Halkara Ösüş Hyzmatdaşlyk Guramasy (MASHAV) Haýfa şäherindäki “Golda Meir MASHAV Karmel” halkara okuw merkezi (MCTC) bilen bilelikde Merkezi Aziýadan 20 gatnaşyjy (17 aýal,...

«Türkmen Logistika» we KAZLOGISTICS hyzmatdaşlara öwrüldiler

Döredilenine ýaňy bir ýyl bolan bolsa-da, «Türkmen Logistika» assosiasiýasynyň üstünlikli ädimleri dowam edýär. Adyndan hem belli bolşy ýaly, üstaşyr ulag hyzmatlaryna ýöriteleşdirilen bu assosiasiýa...

«Aýly ýaz» gaplamalaryň görnüşlerini köpeldýär

Daşoguz şäherindäki «Aýly ýaz» hojalyk jemgyýeti gök önüm we miwe gaplamalarynyň görnüşlerine 24-e ýetirdi. Bu barada «Rysgal» gazeti habar berýär.«Diňe tebigy önüm» şygaryny öňe...

Türkmen hususyýetçileri angliýaly kärdeşleri bilen oba hojalygy boýunça pikir alyşdylar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Beýik Britaniýanyň Halkara söwda ministrliginiň hünärmenleri bilen TSTB-niň hem-de S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk...

Halkara bäsleşik:  Gyýanlydaky polimer zawodynda önümhana

«Türkmengaz» döwlet konserni halkara bäsleşigini yglan etdi. Bu bäsleşige laýyklykda Gyýanlydaky polimer zawodynda plastikden täze önümçilik önümhanasynyň gurluşygy we taslamalaşdyrylmagy babatda gyzyklanýan taraplary çagyrýar....

Halkara bäsleşigiň möhleti uzadyldy

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde beýikligi 300 metr bolan binanyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça öň yglan edilen...

Instagram Bäsleşigi : “Makul Sözlük” we “Atavatan” Applikasiýasy

Türkmen dilinde we Iňlis dilinde gepleýän ilkinji sanly Akylly Sözlük-Makul Sözlük Applikasiýasy we Türkmenistan we dünýä habarlaryny gündelik  gyzgyny bilen Size ýetirip duran “Atavatan”...

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz  düýn Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser...

Türkmenistanda hususylaşdyrmak işi: 32 desga hususylaşdyrylar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.Bäsleşikli söwdada...