TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Senagatçylar we telekeçiler

Türkmen hususyýetçileri 10 müň tonnadan gowrak pomidor eksport etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda oba-hojalyk ekinlerini ýyladyşhanalarda ösdürip ýetişdirmäge Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary işjeň gatnaşýarlar. Olar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän pomidorlar daşary ýurtlarda uly islegden peýdalanýar. Bu barada...

Telekeçileriň, hususy kärhanalaryň we hojalyk jemgyýetleriň dykgatyna!

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) hususy kompaniýalary Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar etraplarynda 6 sany gurluşyk taslamasynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga çagyrýar. Desgalaryň sanawyna her...

Lebap welaýtynyň Kerki şäherinde howa menzili gurlar

vepa
Şu geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýew «Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde howa menzilini gurmak hakyndaky» Kararyň taslamasy barada...