Tag : Birleşen Arap Emirlikleri

BIZNES

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 80 million 30 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy baglaşyldy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri “Türkmennebit” döwlet konserniniň...
BIZNES

Birža täzelikleri

Geçen hepdede TürkmenistanyňDöwlet haryt-çig mal biržasynyňsöwdalarynda geleşikleriň24-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Pakistanyň, Owganystanyňwe Özbegistanyňişewür toparlarynyňwekilleri “Türkmengaz” döwlet konserniniňkärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gazy hem-de “Türkmennebit” döwlet konserniniňkärhanasynda...
BILIM

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti matematika boýunça olimpiada çagyrýar

Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti tarapyndan ýokary okuw mekdepleriň talyplarynyň arasynda (OMOUS-2023) geçiriljek açyk matematika olimpiadasyna...
BILIM

Birleşen Arap Emirlikler :Abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

Baş Redaktor
Türkmenistanyň ýakynda halkara uçar gatnawlaryny tapgyrlaýyn açýandygyny, şol döwürde bolsa ilkinji nobatda Germaniýa we Birleşen Arap Emirliklerine uçar gatnawlarynyň ýola goýulýandygyny hasaba alyp köp sanly...
BIZNES

Türkmen hususyýetçileri 10 müň tonnadan gowrak pomidor eksport etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda oba-hojalyk ekinlerini ýyladyşhanalarda ösdürip ýetişdirmäge Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary işjeň gatnaşýarlar. Olar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän pomidorlar daşary ýurtlarda uly islegden peýdalanýar. Bu barada...
TEHNOLOGIÝA

Global ýylylyga garşy Dubaýdan uçýan gämi

Ata Watan Eserleri
Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Dubaý Emirligi geljek ýyl Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gurnalan Klimat sammitini kabul eder. Häkimiýetler bu sammitde dünýäde ilkinji uçýan “Jet” gämisiniň...
BIZNES

Dünýädäki iň uly kesilen göwher “Enigma” sergide görkezilýär

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki iň uly kesilen göwher, Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Dubaý şäherinde sergä çykyp başlady. 555.55 karatlyk “Enigma” gara göwheri, “Sotheby’s” -iň auksion öýünde 5 million...
BIZNES

Birža täzelikleri: 40 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şweýsariýanyň, Kipriň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň...
JEMGYÝET

Dünýäniň iň beýik binasynda “Gagarin” hormatlandy

Düýn hem habar berişimiz ýaly, 12-nji aprelde Bütindünýä kosmonawtika güni bellenilip geçildi. Birleşen Arap Emirliklerinde hem kosmonawtika güni adaty ýagdaýda bellenilip geçildi. Kosmosa uçan ilkinji...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Filippinler “Sputnik V” sanjymyny bellige aldy

Filippinler döwleti ýurtda gyssagly ulanmak üçin “Sputnik V” koronawirusa garşy sanjymyny tassyklady. Bu barada Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy habar berýär. Şeýle hem russiýanyň bu...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Gazagystan 14 ýurda halkara uçar gatnawlaryny ýola goýdy

Häzirki wagtda Gazagystanyň awiakompaniýasy içerki 45 ugur boýunça öz uçuşlaryny başlatdy. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Gazagystanyň Senagat we infrastruktura ösüş ministrliginiň Raýat awiasiýasy...
BIZNES

Birža täzelikleri: nebithhimiýa önümlerine uly isleg

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna daşary döwletleriň işewür toparlarynyň wekilleri nebithimiýa önümlerini, hususan-da, Birleşen Arap...
DÜNÝÄ

GECF :”Mawy altyn” iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Tebigy gaz ýakyn geljekde dünýäde iň köp sarp edilýän energiýa serişdesi bolar. Bu barada Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumynyň( GECF) her ýyl neşir edilýän “GECF...
TEHNOLOGIÝA

Russiýa bilen BAE bilelikde uçar öndürer

Russiýanyň “Birleşen Howa Korporasiýasy” we Birleşen Arap Emirlikleriniň “Mubadala” gaznasy ýokary derejeli ýolagçy uçaryny döretmek üçin bilelikdäki kärhana döreder. Bu barada Russiýanyň söwda we senagat...
TEHNOLOGIÝA

Ilkinji arap zondy Marsyň orbitasyna çykdy

Birleşen Arap Emirlikleriniň “Al-Amal” zondy Marsyň orbitasyna girdi. Bu ýagdaý araplaryň kosmosdaky ilkinji üstünligi diýip atlandyryldy. Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl BAE-niň bu zondy Mars...
BIZNES

BAE-de dik ekinzarlyk taslamasy

Göz öňüne getiriň, mundan soň ekerançylyk meýdanlary birnäçe gektar giňlige däl-de, birnäçe metr beýiklige uzar. Ýagny ekin häzirkisine görä wertikal görnüşde ― dikligine ýetişdiriler. Eýýäm...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Rus sanjymy Türkiýede öndüriler

Ata Watan Eserleri
Göni maýa goýumlaryň rus gaznasy “Sputnik V” sanjymynyň Türkiýede öndürilmegi babatda türk kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Bu barada rus we türk metbugat gulluklary habar berýär....
BIZNES

Hormatly Prezidentimiz «Expo 2020 Dubai» Bütindünýä sergi­sine çagyryldy

Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi Muhammed bin Raşid al Maktum Hormatly Prezidentimize hat iberdi. Ol öz hatynda milli Liderimizi Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriljek...
DÜNÝÄ

Dünýäniň iň uly binasy Türkmenistanyň baýdagynyň reňkinde öwüşgin atdy

Ata Watan Eserleri
Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýerleşýän we dünýäde iň beýik bina bolan Burj-Halife binasynyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili janlandyryldy. Bu waka Täze ýyl baýramçylygynyň bellenýän...