TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

halkara howa menzili

Hususy pudagyň wekilleri Aşgabatda gurluşyk taslamalaryna işjeň gatnaşýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň   Prezidenti  Gurbanguly  Berdimuhamedow 10-njy fewralda Aşgabat şäherinde täze desgalaryň taslamalary we gurluşygy bilen tanyşlygynyň barşynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew hasabat bilen çykyş...

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak isleýär....

Russiýanyň iň güýçli adamynyň rekordy

Ata Watan Eserleri
“Russiýanyň iň güýçli adamy” adyna eýe bolan Elbrus Nigmatulin täze rekordy goýdy, ol Russiýanyň Ufa şäherindäki halkara howa menzilinde 36 tonna agramly uçary duran ýerinden...

Altyn köl» : Dynç almagyň oňaýly häzirki zaman zolagy

Milli Liderimiz düýn gündogar welaýata ugramazdan öň, paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi....

Dubaý bir gezeklik plastik gaplardan ýüz öwrer

vepa
Tutuş dünýäde her ýyl 300 million tonnadan gowrak plastik gap-gaçlar öndürilýär. Tebigat üçin howply bolan bu galyndylara garşy göreşmek üçin plastik önümleri ulanmagy çäklendirmek zerurdyr....

Iň uly howa menzili Hytaýda

vepa
Jahanyň dört künjüne syýahat etmek üçin, elbetde, ählimiz howa menzilleriniň hyzmatyndan peýdalanýarys. Dünýä boýunça san-sajaksyz howa menziller gurlup, olaryň birnäçesi dürli aýratynlyklaryna görä has meşhurdyr....