TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

2022-nji ýylyň ilkinji 2 aýynyň makro görkezijileri

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. Onda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işler boýunça hasabatlar berildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, döwlet Baştutanymyz mejlisiň dowamynda eden çykyşynda ýurdumyzyň ykdysadyýetinde jemi içerki önümi öndürmek boýunça görkezijiler ýylyň başyndaky ýaly, ýagny 6,2 göterim möçberinde saklanylyp galnandygyny belledi.

  • Geçen 2 aýda oba hojalygynda ösüş depgini 3,2 göterim, söwda ulgamynda 8,8 göterim, ulag we aragatnaşyk pudagynda 4 göterim boldy.
  • Häzirki döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryna golaý bolan aglabasy durmuş maksatly dürli desgalaryň gurluşygy giň gerimde alnyp barylýar.
  • Şol desgalaryň jemi bahasy 18 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan böleginiň gurluşygyny bolsa, ýurdumyzyň gurluşyk-gurnama guramalarynyň alyp barýandygy aýratyn begendirýär.

 

20-nji martda ählihalk bag ekmek çäresi geçiriler

Ýene-de okaň

Türkmenistanda metanol önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistan konteýner gatnawlary baradaky Ylalaşyga goşular

Ulag boýunça türkmen-rus topary dörediler

Teswirle