TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

20-nji martda ählihalk bag ekmek çäresi geçiriler

Şu ýylyň 20-nji martynda ähli halk bag ekmek dabarasyny geçirmek bellenildi. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti degişli resminama gol çekdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Şol mejlisde 20-nji martda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek hakyndaky resminama gol çekildi.

Döwlet Baştutanymyz bag ekmek dabarasyny Milli bahar baýramy we Halkara Nowruz baýramyny göz öňünde tutup, her welaýat we Aşgabat şäheri öz çäklerinde bu çäräni guramaçylykly geçirmek üçin tabşyryklar berdi.

Şu ýyl ýurdumyzda boýunça 3 million düýp nahaly oturtmak göz öňünde tutulýar.

 

Saýlaw-2022: halkara guramalaryndan synçylar çagyryldy

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle