6 C
Ashgabat
2021-03-01
Baş sahypa Etiketler Hususy kärhana açmak

Etiket: hususy kärhana açmak

Her aýda 400 milliard amerikan dollaryna golaý zyýan

Pandemiýa dünýä ykdysadyýetine her aýda 400 milliard amerikan dollaryna golaý zyýan ýetirýär. Häzire çenli bütin dünýä boýunça 500 million iş orny ýitirildi. Mundan başga-da,...

«Energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri hakyndaky» Kanun kabul ediler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow düýn geçirilen deputatlar bilen duşuşykda deputatlara hem-de Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly ýurdumyzyň ähli sebitlerinde...

Poçta ulgamyndaky kanunçylyk kämilleşdiriler

Ilkinji milli emeli hemramyzyň älem giňişligine çykarylmagy netijesinde, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän telekommunikasion aragatnaşyk ulgamynyň, ýokary hilli teleradio ýaýlymlarynyň işini ýola goýmak üçin uly...

Arbitraž kazyýeti we halkara hususy hukugyň kadalary

Türkmenistanyň Arbitraž iş ýörediş kodeksiniň rejelenen görnüşini kabul ediler, Raýat Kodeksiniň kämilleşdiririlen rejelenen görnüşi taýýarlanar we bu Kodeksde halkara hususy hukugynyň kadalary beýan ediler....

Sanly ykdysadyýeti ösdürmek: Intellektual mümkinçilikler

Häzirki wagtda öňde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryna täze innowasion tehnologiýalary, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak, sazlaşykly işleýän elektron senagatyny döretmek, sanly aragatnaşyk ulgamynda şäher...

Telekeçilik işine degişli kanunçylyk kämilleşdiriler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen düýn geçiren duşuşygynda Prezident maksatnamasynda göz öňünde tutulan özgertmeleriň hukuk esaslaryny döretmegiň, bazar ykdysadyýeti şertlerinde pudaklaryň...

Kärhanalary hasaba alyş ulgamy kämilleşdiriler

Ýurdumyzda kärhanalary hasaba alyş ulgamy kämilleşdiriler, ýuridik şahslaryň döwlet tarapyndan bellige alnyşy döwrebap ýagdaýa getiriler we Ýuridik şahslary döwlet tarapyndan bellige almak hakyndaky» Türkmenistanyň...

Telekeçiler üçin onlaýn okuw guraldy

Ysraýyl Halkara Ösüş Hyzmatdaşlyk Guramasy (MASHAV) Haýfa şäherindäki “Golda Meir MASHAV Karmel” halkara okuw merkezi (MCTC) bilen bilelikde Merkezi Aziýadan 20 gatnaşyjy (17 aýal,...

«Türkmen Logistika» we KAZLOGISTICS hyzmatdaşlara öwrüldiler

Döredilenine ýaňy bir ýyl bolan bolsa-da, «Türkmen Logistika» assosiasiýasynyň üstünlikli ädimleri dowam edýär. Adyndan hem belli bolşy ýaly, üstaşyr ulag hyzmatlaryna ýöriteleşdirilen bu assosiasiýa...

«Aýly ýaz» gaplamalaryň görnüşlerini köpeldýär

Daşoguz şäherindäki «Aýly ýaz» hojalyk jemgyýeti gök önüm we miwe gaplamalarynyň görnüşlerine 24-e ýetirdi. Bu barada «Rysgal» gazeti habar berýär.«Diňe tebigy önüm» şygaryny öňe...