6 C
Ashgabat
2021-03-01
Baş sahypa Etiketler Hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi amala aşyrýan fiziki şahslar

Etiket: hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi amala aşyrýan fiziki şahslar

Instagram Bäsleşigi : “Makul Sözlük” we “Atavatan” Applikasiýasy

Türkmen dilinde we Iňlis dilinde gepleýän ilkinji sanly Akylly Sözlük-Makul Sözlük Applikasiýasy we Türkmenistan we dünýä habarlaryny gündelik  gyzgyny bilen Size ýetirip duran “Atavatan”...

Hoş habar -Täze Applikasiýa: Makul Sözlük

Makul Sözlük (www.makulsozluk.com ) özüniň “Android” ulgamynda hereket edýän täze applikasiýasyny-Makul Sözlük applikasiýasyny hödürleýär. Toparymyz  düýn Kompýuterlerdäki  “Chrome Browserde” ulanmaga mümkinçilik berýän täze “Browser...

Hususy telekeçileriň dykgatyna

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy “Hususy telekeçileriň dykgatyna” ady bilen “Türkmenistan” gazetinde bildiriş neşir etdirdi. Onda şeýle diýilýär : Hormatly telekeçiler!  Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy “Döwlet pensiýa...

Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklar

Türkmenistan tarapyndan gol çekilen we hereket edýän Iki gezek salgyt salynmagy aradan aýyrmak hakyndaky halkara Ylalaşyklaryň (Konwensiýalaryň) sanawyny Size ýetirýäris. Siz aşakda ady ýazylan...

Kärhanalary bellige almak :Gerekli resminamalaryň sanawy

Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet Ministrligi tarapyndan hödürlenýän täze sanly hyzmatlary Size ýetirmäge dowam edýäris. Kärhana esaslandyrmak üçin ilkinji ädimleriň biri dörediljek kärhananyň adyny tassyklatmak...

Täze Dörediljek Kärhananyň Adyny Tassyklamak

Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet Ministrligi täze sanly hyzmatlary hödürleýär. Bu hyzmatlaryň arasynda täze dörediljek kärhananyň adyny tassyklatmak hem bar. Täze 2021 ýylynda telekeçilge baş...

Aýdyň gijeler: Döwre Mynasyp Önümler

Ýurdumyz ähli ugurlardaky ýollarda ösüşli menzilleri nazarlaýar. Halkymyzyň asuda we parahat ýurtda erkana, bagtyýar ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň bolmagyna giň ýol açylýar. Dürli hili...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...