TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

pomidor

Püreli kebap

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 500 gram üwelen et 1 sany sogan 1 gysym ukrop 1 sany ýumurtga 2-3 diş sarymsak 1 käse çöregiň ýumşak bölegi Duz Burç...

Sarymsakly, badamjanly, kömelekli işdäaçar

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 400 gram kömelek 2 sany ýaşyl burç 2 sany gyzyl burç 1 sany sogan 2 sany pomidor 1 sany badamjan 2 diş sarymsak...

Towuk sousy (sotesi)

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 2 nahar çemçesi ýag 300 gram towuk eti 1 sany sogan 1 sany bulgar 1-2 sany gyzyl burç 1 sany pomidor 1 çaý...

Türkmen hususyýetçileri 10 müň tonnadan gowrak pomidor eksport etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda oba-hojalyk ekinlerini ýyladyşhanalarda ösdürip ýetişdirmäge Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary işjeň gatnaşýarlar. Olar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän pomidorlar daşary ýurtlarda uly islegden peýdalanýar. Bu barada...

Sously et

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 500 gram sygyr eti 1 sogan 2/3 sarymsak 1 nahar çemçesi pomidor goýaltmasy 1 çaý çemçesi gara burç 1 çaý çemçesi gyzyl burç...

Ýeralma mantysy

Gerekli önümler: 3 sany ýeralma (gaýnadylan) 2 sany pomidor 1 sany sogan 250gr üwelen et 1-2 çaý çemçesi duz (köpeldilip ýa-da azaldylyp bilner) 1 çaý...

Ýaş bolaýyn diýseňiz…

Ata Watan Eserleri
Hünärmenleriň pikiriçe, deriniň ýaşlygyny saklamak we bedeniň garramagyny haýallatmak üçin dogry saýlanan berhiziň kömegi bilen mümkin bolar.”Medikforum” peýdaly mikroelementleri öz içine alýan ýaşartmagy öňe sürýän...

Pomidor şerbetiniň ýene bir peýdasy ýüze çykaryldy

Dünýä lukmançylygynda soňky geçirilen barlaglar her gün 200 milligram çemesi pomidor şertbetini içip, gan basyşyny, hatda gandaky holesterini hem peseldip boljakdygy ýüze çykaryldy. Ýöne şerbeti...

Türkmen pomidorlary Wenanyň bazarynda

Türkmenistanda öndürilen pomidorlar Ýewropanyň merkezinde satylyp başlandy. Ýurdumyzyň “Halal Dogan” hususy kärhanasyny Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Awstriýanyň Wena şäherindäki wekilhanasynyň goldaw bermeginde öz öndüren...

Ösümlik psihologiýasy

Häzirki döwürde ösümlikleriň ýaşaýşyny, ösüşini, köpelişini, peýdasyny, zyýanyny, daşky şertleriň dürli  täsirlerini köp sanly bilermenler tarapyndan  öwrenildi. Ösümlikleriň duýmak, syzmak, goranmak, habar bermek ýaly häsiýetlerini...