TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Halkara maýa goýum forumy geçiriler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenilip geçildi.

Bu çäräni şu ýylyň 29-30-njy martynda Aşgabatda geçirmek meýilleşdirilýär. Daşary ýurt kompaniýalarynyň we öňdebaryjy maliýe düzümleriniň ýurdumyz bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge ägirt uly gyzyklanmalaryny nazara alyp, bu forumy şol bir wagtyň özünde teleköpri arkaly Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde dowam edýän EKSPO — 2020 Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli bölüminde hem guramak göz öňünde tutulýar.

Bu abraýly halkara forum Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek, Türkmenistanyň döwlet guramalary bilen halkara nebitgaz kompaniýalarynyň arasynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek we berkitmek maksady bilen geçirilýär.

Forumyň dowamynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýum mümkinçilikleri, nebithimiýa taslamalary we taslama mümkinçilikleri barada jikme-jik maglumat berler we dünýäniň öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary öz garaýyşlaryny we tejribelerini paýlaşarlar.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Ärdogany doglan güni bilen gutlady

 

Ýene-de okaň

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Özbegistan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Teswirle