TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ilkinji nobatda

Sagdynlyk – ruhy baýlyk

Ata Watan Eserleri
Halkymyzyň pähimli aýtgylarynda nygtalyşy ýaly, bagtly bolmagyň on şertiniň dokuzysy saglyk bilen baglydyr. Ynsanyň saglygy onuň iň gymmatly baýlygy bolmak bilen, ol döwletiň hem-de jemgyýetiň...

Bilim – jemgyýetiň ösüşiniň özeni

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Diýarymyzda il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli beýik işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ähli pudaklara ylmyň we tehnikanyň gazananlarynyň giňişleýin ornaşdyrylýandygy...

Ykdysady ösüşiň okgunly depgini

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzyň 11-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda...

Sanly ulgam we sanly bilim ösüş ýolunda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň binýadynda ýaşlar baradaky alada, ýaş nesliň oýlap tapyjylygy, döredijiligi we olaryň zähmete höweslendirilmegi ýurdumyzyň...

Ýurdumyzda ýene-de bir bilim ojagy döredilýär

Ata Watan Eserleri
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ýylsaýyn ösüp-özgerip, ykdysady taýdan ösýän döwletleriň hatarynda dünýäde giňden ykrar edilýär. Munuň özi, ilkinji nobatda, häzirki zaman ylmy bilen ýüki ýeten...