TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Halkara gatnaşyklary instituty

Bäsleşigiň nobatdaky oýny geçirildi

Ata Watan Eserleri
Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 7-nji oýny geçirildi. Bu...

“Bereketli” hojalyk jemgyýetine 30 ýyl

Ata Watan Eserleri
Ýakynda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllylgy mynasybetli, ýurduň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýän sergi geçirildi. Sergide hususy pudagyň...

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli ylmy maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly ylmy maslahat geçirildi. Maslahatyň...

Hukukçy talyplaryň arasynda geçirilen “Mysaly kazyýet” bäsleşigi

2021-nji ýylyň  25-nji dekabrynda “Hukukçy”  hojalyk jemgyýetiniň  yglan eden “Mysaly kazyýet” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry we ýaryşyň jemi paýtagtymyzyň “Grand” otelinde jemlendi. Bu bäsleşige Türkmenistanyň Daşary...

“Ak şäherim Aşgabat” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

11-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabara daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçileri,...

Halkara ynsanperwerlik hukugyna bagyşlanan bäsleşik

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara ynsanperwerlik hukugyny we Halkara Gyzyl Haç Komitetini esaslandyryjy Anri Dýunanyň doglan gününe bagyşlanyp, halkara ynsanperwerlik hukugy boýunça...

Awtorlarymyza minnetdarlyk: Halkara gatnaşyklary instituty

Ata Watan Eserleri
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň döredijilik topary ýurdumyzda bolup geçýän gündelik täzelikleri hem-de dünýäde dürli ugurlardaky – syýasatda, medeniýetde, sportda we beýleki ugurlardaky habardyr...

Açyk Gapylar : Halkara gatnaşyklary instituty

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2022-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 15:00-da ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we biziň institutymyza...

“Talyp gözeli-2021” Halkara gatnaşyklary institutynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşymyzyň gülleri hasaplanylýan zenanlarymyza uly hormat goýulýar. Hemmämize mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda talyp gyzlaryň ukyp-başarnygyny açyp görkezmek...

Türkmen diplomatlarynyň gününe bagyşlanan maslahat

Ata Watan Eserleri
Her ýyl ýurdumyzda 18-nji fewralda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni giňden bellenilýär.  Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellenýän “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanayşmagyň Watany” ýylynda  hem...