BILIM

Fulbraýt Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek maksatnamasy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy halkara mugallymlara öz dersleri boýunça tejribe toplamak, mugallymçylyk ukyplaryny ýokarlandyrmak we ABŞ barada bilimlerini artdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýän 2023-nji ýyl üçin Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek maksatnamasy üçin açyk bäsleşlik yglan edýär. Gatnaşýanlar 2023-nji ýylyň ýanwar ýa-da sentýabr aýyndan başlap alty hepdelik maksatnama üçin ABŞ-a syýahat ederler. Bu ylmy dereje bermeýän okuw maksatnamasy okuw usulyýetini, sapak eýilnamalaşdyrylyşyny we okatmagyň strategiýalaryny, şeýle hem kompýuteri Internet, ýazuw we okuw guraly hökmünde ulanmagy öwredýän okuw işlerini we intensiw taýýarlyk okuwlaryny öz içine alýar. Akademik maksatnamanyň bir bölegi hökmünde gatnaşyjylar öz ýurtlarynda derslerde ulanmak üçin sapaklaryň birnäçesini taýýarlamaga we düzmäge mümkinçilik alarlar hem-de maksatnamanyň ahyrynda Waşington şäherinde geçiriljek maslahatda hödürlemek üçin sapaklaryň birini gysga açyk sapak hökmünde taýýarlamaga mümkinçilik alarlar. Bu alty hepdelik maksatnama halkara gatnaşyjylar bilen amerikan mugallymlarynyň we okuwçylarynyň arasynda ysnyşykly we işjeň gatnaşyklary ýola goýmak üçin orta mekdepde kyrk sagatlyk tejribe işini hem öz içine alýär. Maksatnamanyň dowamynda gatnaşyjylar medeni syýahatlar we doly okuw goldawy bilen hem üpjün ediler.

Meýilnama şu aşakdakylar bilen üpjün edýär we doly maliýeleşdirýär:

 • J-1 görnüşli wiza goldawy;
 • Gatnaşyjynyň ýaşaýan şäherinden ABŞ-a we onuň içindäki ýol harajatlary (maksatnama gatnaşmak üçin);
 • Waşington şäherindäki tanyşdyryş maslahaty;
 • Okuw maksatnamasy üçin tölegler;
 • Ýaşaýyş jaýy (köplenç beýleki gatnaşyjy bilen paýlaşylýar) we iýmit bilen bagly çykdaýjylar;
 • Betbagtçylyk we syrkawlama ýagdaýlary öz içine alýan lukmançylyk ätiýaçlandyrylşy;
 • Tejribe geçýän mekdebe çenli ulag çykdaýjylary;
 • Akademik maksatnamanyň dowamynda iýmit we garaşylmadyk çykdaýjylar üçin gündelik pul serişdeleri;
 • Kitap / hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin pul serişdesi;
 • Waşington şäherinde geçiriljek jemleýji maslahat;

Meýilnama kimler gatnaşyp bilerler:

 • Dalaşgärler azyndan 5 ýyl iş tejribeli (doly iş güni), orta mekdeplerde ýa-da bilim merkezlerinde iňlis dili, matematika, tebigy ylymlar ýa-da jemgyýetçilik bilimleri dersleri boýunça mugallymlar bolmaly.
 • 12-18 ýaş aralygyndaky okuwçylary okatmak; goşmaça synp derejelerini okatmaga jogapkär mugallymlar orta ýa-da uly ýaşly mekdep okuwçylaryna iş wagtynyň 50% -den gowragyny sarp eden bolmaly.
 • Maksatnamadan soň bäş ýyllap mugallymçylygy dowam etdirmegi meýilleşdirýän mugallymlar.
 • Meýilnama arza beren wagtynda ýaşaýan ýurtlarynyň raýaty bolmaly.

*** Bilim ulgamynda işleýän dolandyryjylaryň (Bilim ministrliginiň wekilleri ýa-da işgärleri hökmünde) we azyndan 50% sapak bermeýän mekdep dolandyryjylaryň, mugallymlara tälim berijileriň, uniwersitet fakultetleriniň agzalarynyň, hususy iňlis dili mugallymlarynyň we ilkinji nobatda daşary ýurtlylara hyzmat etmek borçlary bolan mekdep mugallymlarynyň meýilnama gatnaşmaga hukugy ýokdur.

Dalaşgärlere bildirilýän talaplar:

 • Ýokary bilim (uniwersiteti tamamlandygy) barada diplom ýa-da şonuň bilen deň derejeli resminama
 • Iň azyndan bäş ýyl mugallymçylyk tejribesi
 • TOEFL synagy boýunça zyndan 450 bal (synag meýilnamanyň çäginde hödürlener)

Anketalar

2023 Fulbraýt Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek maksatnamasy üçin anketalar 2022-nji ýylyň 1-nji apreli, sagat 23:59-a çenli kabul edilýär.

Dalaşgärler anketany (PDF 656 KB) we Institusional goldaw we salgylanma formasyny (PDF 312 KB) indirip bilerler ýa-da AshgabatEducation@state.gov e-poçta talapnama ibermek arkaly alyp bilerler. Anketalar Daşoguz, Mary we Türkmenabat şäherlerindäki Amerikan burçlarynda hem elýterlidir.

Habarlaşmak üçin:
ABŞ-nyň Ilçihanasynyň Maglumat we medeniýet bölümi,
Andalyp (1958) köçesiniň 70-nji jaýy,
Halkara işewürlik merkeziniň 3-nji gaty.
Tel.: (+99312) 473503; 473506; 473581; 473584
Faks: (+99312) 473529
E-poçta: AshgabatEducation@state.gov

Russiýa Federasiýasy : Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri :2022

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni giňden belleniler

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk görülýär

Ylymlar gününde geçiriljek çäreler

Ýaponiýa talyp hakly okuw maksatnamalaryna çagyrýar

Türkmen wekiliýeti “THE Aziýa baýragy- 2024” sammitine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

ÝB Türkmenbaşy şäherinde energiýany iň köp tygşytlaýan mekdebi sylaglady