TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Eýran Yslam Respublikasy

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy

Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Altynjy Sammitine gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI Sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşdy. Söhbetdeşler...

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli ylmy maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly ylmy maslahat geçirildi. Maslahatyň...

Koronawirusa garşy spreý taýýarlandy

Eýran Yslam Respublikasynda koronawirus ýokanjyna garşy sepilýän spreý işlenip taýýarlandy. Bu barada ýurduň koronawirusa garşy göreş komissiýasynyň ýolbaşçysy Ali Ryza Reisi habar berdi. Onuň aýtmagyna...

Özbegistan bilen Eýran ulag hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýär

Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifiň Merkezi Aziýa saparyna başlandygy mälim edildi. Ol Merkezi Aziýa ýurtlaryna amala aşyrýan saparynyň ilkinji gününde Özbegistanda...

Şafranly palow iýip gördüňizmi?

Ata Watan Eserleri
Hemmemiziň bilşimiz ýaly, palow köp ýurtlarda taýýarlanýan, esasan hem Gündogar sebitiň döwletlerinde has takygy, Ýakyn Gündogardan Günorta Aziýa, Merkezi Aziýadan Hytaýa çenli uzalyp gidýän sebitiň...

Kanada öz sanjymyny taýýarlady

Ata Watan Eserleri
Kanadanyň koronawirus ýokanjyna garşy işläp düzen sanjymynyň kliniki synaglaryna başlandy. Ilkinji tapgyrda 60 meýletinçä “PTX-COVID19-B” atly sanjym edildi. Onuň “Moderna” kompaniýasynyň sanjymyna meňzeşdigi mälim edildi....

Eýranda Prezident saýlawlary

Eýran Yslam Respublikasynda nobatdaky Prezident saýlawlary 2021-nji ýylyň 18-nji iýunynda geçiriler. Bu barada ýurduň içeri işler ministriniň orunbasary Jamal Orf mälim etdi. Şeýle hem bu...