TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dubaý

Birleşen Arap Emirlikler :Abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

Baş Redaktor
Türkmenistanyň ýakynda halkara uçar gatnawlaryny tapgyrlaýyn açýandygyny, şol döwürde bolsa ilkinji nobatda Germaniýa we Birleşen Arap Emirliklerine uçar gatnawlarynyň ýola goýulýandygyny hasaba alyp köp sanly...

Global ýylylyga garşy Dubaýdan uçýan gämi

Ata Watan Eserleri
Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Dubaý Emirligi geljek ýyl Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gurnalan Klimat sammitini kabul eder. Häkimiýetler bu sammitde dünýäde ilkinji uçýan “Jet” gämisiniň...

Dubay-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

Baş Redaktor
«Türkmenistan» awiakompaniýasy Dubay-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrar. Bu barada Türkmenportal neşiri habar berýär. Birleşen Arap Emirliklerindäki Türkmenistanyň raýatlarynyň getirjek bu ýörite gatnaw...

Dubaýdaky howuz rekordlar kitabynda

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki “Address Beach Resort” binasynyň üçegindäki adaty bolmadyk açyk howuz Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Suwda ýüzülýän bu howuz 300 metr beýilikde...

Dünýäniň iň beýik binasynda “Gagarin” hormatlandy

Düýn hem habar berişimiz ýaly, 12-nji aprelde Bütindünýä kosmonawtika güni bellenilip geçildi. Birleşen Arap Emirliklerinde hem kosmonawtika güni adaty ýagdaýda bellenilip geçildi. Kosmosa uçan ilkinji...

Söýgüliler üçin ajaýyp ýer

Dubaý şäheriniň golaýynda ýerleşýän çölüň ortasynda söýgüliler üçin ajaýyp ýer bar. Gum depeleriniň ortasynda suw bilen kesişýän iki ýürekden ybarat ajaýyp “Söýgi köli” ýerleşdirilipdir. Şol...

Dünýädäki adaty bolmadyk howa menzilleri

Biz hormatly okyjylarymyzy dünýäniň täsin ýerleri we binalary bilen tanyşdyrmagymyzy makul bildik. Şu nukdaýnazardan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan–turkmenistan.com saýtynyň agzybir işgärleri bolup, mähriban okyjylarymyzy dünýädäki adaty...

Dubaý bir gezeklik plastik gaplardan ýüz öwrer

vepa
Tutuş dünýäde her ýyl 300 million tonnadan gowrak plastik gap-gaçlar öndürilýär. Tebigat üçin howply bolan bu galyndylara garşy göreşmek üçin plastik önümleri ulanmagy çäklendirmek zerurdyr....

Dubaýda ýokary tizlikli asma ýol gurlar

vepa
Täsin binalary bilen binagärlik rekordlarynyň birnäçesini goýan Dubaý ozalkylar bilen çäklenenok. Dünýä metbugatynda ýazylmagyna görä, şäherde ýokary tizlikli asma ýoly hem gurmak meýilleşdirilýär....

Dünýäniň iň gowy mugallymy yglan edildi

vepa
Ýakynda Dubaýda “Dünýäniň iň gowy mugallymy” diýen ady almak ugrundaky bäsleşik tamamlandy. Bäsleşigiň bir million dollarlyk pul baýragyna keniýaly mugallym Piter Tabiçi mynasyp boldy diýip,...