TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Global ýylylyga garşy Dubaýdan uçýan gämi

Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Dubaý Emirligi geljek ýyl Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gurnalan Klimat sammitini kabul eder. Häkimiýetler bu sammitde dünýäde ilkinji uçýan “Jet” gämisiniň hödürlenjekdigini habar berdiler. Zyňyndylary öndürmeýän ulag, 12 adama sagatda 75 kilometr tizlik bilen syýahat etmäge mümkinçilik berer.

Suwuň üstünden bir metr beýiklikde süýşüp bilýän wodorod bilen işleýän ilkinji uçar gämisiniň geljek ýyl Dubaýda guruljakdygyny mälim etdi. Beýanata görä, “Jet” diýlip atlandyrylýan ulag, tolkunlarda “ýuwaşlyk bilen” gezelenç edende zyňyndylary öndürmeýän iki sany wodorod ýangyç öýjügi bilen üpjün ediler. Wodorod ýangyç öýjükleriniň has uly ýangyç öýjügini emele getirmek üçin birleşdirilen ýörite işlenen plastinalarda wodorod bilen kislorody garyşdyryp elektrik öndürýändigi habar berildi.

Mundan başga-da, uçarda ulanylýan aerofillere meňzeş, “Jet”-iň korpusynyň aşagyna ganata meňzeş pyçaklaryň dakyljakdygy habar berildi. Şeýlelik bilen, gaýyk çaltlaşdygyça suw kesiler we ýokarlanar. Şeýle hem dünýäde ilkinji uçýan gäminiň ini 10 metr we agramy 6 tonna boljakdygy mälim edildi. Uçary we 12 ýolagçyny sagatda 75 km tizlik bilen göterip biler.

Beýleki tarapdan, “Jet” gämisi Şweýsariýada ýerleşýän “JET ZeroEmission” we BAE-de işleýän “Zenith Marine Services” bilen hyzmatdaşlykda döredildi. Dubaýda, geljek ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi konferensiýasy, “COP28” bilen gabat gelýän 2023-nji ýylyň noýabr aýynda ilkinji synag sürüjisi bolar.

“JET ZeroEmission” fransuz gämiçisi Alain Tebault tarapyndan esaslandyryldy we şertnamanyň çäginde zerur bolan 10 million funt sterling (8,3 million ýewro) maliýeleşdirmegiň bir bölegini üpjün etmegi başardy. Tebult: “Bu habary Dubaýdan yglan etmekden we suwdan 80 sm beýiklikde uçup bilýän dünýäde ilkinji zyňyndysyz kruiz gämisi boljak “Jet”-i öndürmekden we ulanmaga bermekden diýseň hoşal. Dubaý, innowasiýa taslamalaryny ösdürmek we isleýän üstünliklerine ýetmek üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen telekeçiler we kompaniýalar üçin amatly ýerdir. BAE tarapyndan geçiriljek 28-nji Halkara Howa Sammitinde (COP28 BAE) bu ajaýyp uçýan gaýyk bilen gyzyklanýanlar bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys” diýip çykyş etdi.

Hormatly Prezidentimiz Hytaýyň abraýly metbugat serişdelerine interwýu berdi

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle