TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

planeta

Dünýäniň iň ak reňk öndürildi we onuň peýdasy

ABŞ-nyň “Perdýu” jemgyýetçiliki uniwersitetiniň inženerleri dünýäniň iň ak reňkini öndürdiler. Täze materialy döredijiler bu boýagyň şöhlelendiriji häsiýetlerini ulanyp, binalary kondisionersiz sowadyp boljakdygyny belleýärler. Bu bolsa...

Robot it Marsa gider

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtlarda “NASA” we “SpaceX” kompaniýalary ilki Aýa, soňra bolsa Mars planetasyna uçmak üçin dürli gözlegler geçirýärler. “NASA” kompaniýasy gyzyl planetanyň daglyk ýerlerinde we ýerasty...

Dagyň beýikligi 86 santimetr artypdyr

Hytaýyň we Nepalyň hünärmenleri, planetanyň iň beýik dagy bolan Ewerestiň anyk beýikligini kesgitlemek üçin degişli işleri geçirdiler. Resmi maglumatlara görä, onuň boýy 8.848 metr we...

Dünýädäki adaty bolmadyk howa menzilleri

Biz hormatly okyjylarymyzy dünýäniň täsin ýerleri we binalary bilen tanyşdyrmagymyzy makul bildik. Şu nukdaýnazardan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan–turkmenistan.com saýtynyň agzybir işgärleri bolup, mähriban okyjylarymyzy dünýädäki adaty...

Neptunyň täze hemrasy sowallary döredýär

vepa
2013-nji ýylda ylym Neptun planetasynyň «Hippokamp» atly täze, kinniwanja hemrasyny ýüze çykarypdy. Ýöne soňky barlaglar, Hippokampyň, aslynda, planetanyň başga bir hemrasyndan bölünen parça bolmak ähtimallygyny...