TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dubaý şäheri

Dünýädäki iň uly kesilen göwher “Enigma” sergide görkezilýär

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki iň uly kesilen göwher, Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) Dubaý şäherinde sergä çykyp başlady. 555.55 karatlyk “Enigma” gara göwheri, “Sotheby’s” -iň auksion öýünde 5 million...

Dubaýdaky howuz rekordlar kitabynda

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki “Address Beach Resort” binasynyň üçegindäki adaty bolmadyk açyk howuz Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Suwda ýüzülýän bu howuz 300 metr beýilikde...

Dünýäniň iň uly binasy Türkmenistanyň baýdagynyň reňkinde öwüşgin atdy

Ata Watan Eserleri
Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýerleşýän we dünýäde iň beýik bina bolan Burj-Halife binasynyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili janlandyryldy. Bu waka Täze ýyl baýramçylygynyň bellenýän...

Dünýäniň iň uly gül bagy

Ata Watan Eserleri
Dünýäniň iň uly gül bagy Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde döredildi. Bu ýerde güllerden ýasalan äpet uly heýkeller we güller köpleriň ünsüni çekýär. Dubaý gül...

BAE-niň nobatdaky missiýasy nirä?

Birleşen Arap Emirlikleriň Premýer-ministri Muhammed ben Raşid Al Maktum özüniň “Twitter” jemgyýetçilik torundaky sahypasynda, Birleşen Arap Emirlikleriň Aýa gözleg maksatnamasynyň başlandygyny habar berdi. Emirlikler tarapyndan...

Uçýan taksili şäherler köpeler

Awstraliýanyň Lins şäherinde jemgyýetçilik ulaglarynyň tertibiniň üsti uçýan taksiler bilen doldurylar. «Ýewro+» neşiriniň ýazmagyna görä, şäherde uçýan taksileriň hereketine 2021-nji ýylda badalga bermek meýilleşdirilýär. Olar...

BAE Marsa zond iberer

Birleşen Arap Emirlikleri Mars planetasyna kosmos zonduny iberer. Bellenip geçilişi ýaly, ozal diňe ABŞ, Hindistan, Russiýa we Ýewropa kosmos gullugy Marsa ylmy-barlag işlerini geçirmek üçin...

Dubaý daşary ýurtly syýahatçylary kabul etmäge taýýarlanýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäheri şu ýylyň 7-nji iýuldan daşary ýurtly syýahatçylary kabul etmäge taýýarlanýar. Bu barada ýurduň hökümet wekiliýeti “Twitter” jemgyýetçilik torundaky hasabyndan beýan...

Burj-Halife binasynyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili

vepa
2019-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda, Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli, Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý...