TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Günorta Koreýa

Hytaýda Täze ýyl baýramçylygy

Ata Watan Eserleri
Aý senenamasyna görä, täze ýyl Aziýanyň köp ýurtlarynda, esasanam Hytaýda, Wýetnamda we Günorta Koreýada bellenilýär. Dünýädäki baýramçylyklara 1,5 milliarddan gowrak adamyň gatnaşmagyna garaşylýar. Şeýle-de bolsa,...

“Samsung S22” fewral aýynda hödürlenjekdigi öňe sürülýär

“Samsung” kompaniýasynyň täze flagman “Galaxy S22” -niň taryhy metbugata ýaýrady. Günorta Koreýada öňe sürlen habarlara görä, telefon fewral aýynda hödürlener. Ine, “Samsung S22” hakda öňe...

Ýük daşaýan gämilerde awtoulaglar doňdy

Ata Watan Eserleri
Russiýada agyr howa şertlerine sezewar bolan awtoulagly ýük gämisi buz bilen örtüldi. Gämi Wladiwostok portuna geleninde, üstündäki awtoulaglaryň hemmesi doňan ýagdaýyndady. Russiýanyň Wladiwostok portuna düşen...

Ýene-de 8 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýays koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly çäklendirmelerden soňra kem-kem-den halkara uçar gatnawlaryny ýola goýup başlady. Ýurduň hökümeti ýene-de 8 döwlete uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagyna rugsat...

“Adidas” muşdaklary üçin täze önüm

Günorta Koreýanyň dünýä belli “Samsung” kompaniýasy meşhur “Adidas” sport kompaniýasy bilen bilelikde “Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Originals” gulaklygyny hödürledi. Adyndan görnüşi ýaly, bu gulaklyk...

Gazagystan 14 ýurda halkara uçar gatnawlaryny ýola goýdy

Häzirki wagtda Gazagystanyň awiakompaniýasy içerki 45 ugur boýunça öz uçuşlaryny başlatdy. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Gazagystanyň Senagat we infrastruktura ösüş ministrliginiň Raýat awiasiýasy...

Sport täzelikleri: Aziýa ýaşlar boýunça futbol çempionaty Özbegistanda geçiriler

Ispaniýa çempionatynyň 24-nji tapgyrynda “Barselona” topary öz meýdançasynda “Kadis” toparyny kabul etdi. Bu duşuşyk “Barselona” toparynda çykyş edýän ýarymgoragçy Serhiýo Buskets üçin aýratyn duşuşyklaryň biri...

Telefon önümçiligini bes etmekçi

Bir döwürlerde mobil bazarynda gowy netijeleri görkezen Günorta Koreýanyň “LG” kompaniýasy telefon önümçiligini bes etmei meýilleşdirýär. Bu ugurda öz ýurdunyň “Samsung” hem-de hytaýly telefon öndüriji...

“Samsung Galaxy S21” tanyşdyryldy

Günorta Koreýada ýerleşýän tehnologiýa ägirdi bolan “Samsung” kompaniýasy ulanyjylaryň köpden bäri sabyrsyzlyk bilen garaşýan täze “Samsung Galaxy S21” modelini tanyşdyrdy. Bu barada “turkmenistanhabar.com” internet saýtynda...