TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ösümlikler

Söýgüliler üçin ajaýyp ýer

Dubaý şäheriniň golaýynda ýerleşýän çölüň ortasynda söýgüliler üçin ajaýyp ýer bar. Gum depeleriniň ortasynda suw bilen kesişýän iki ýürekden ybarat ajaýyp “Söýgi köli” ýerleşdirilipdir. Şol...

Boliwiýada 20 sany näbelli haýwan görnüşi tapyldy

Alymlar Boliwiýada 20 täze görnüşiň tapylandygyny, şeýle hem onlarça ýyl bäri görülmedik ösümlikleriň we haýwanlaryň gözegçilikleriniň bardygyny habar berdiler. Boliwiýanyň paýtagty La Pazyň golaýynda ýerleşýän...

Howpsuz aralykly täsin seýilgäh

Ata Watan Eserleri
Awstriýanyň binagärlik studiýosy “Studio precht” howpsuz aralyk bilen ýöremek üçin döredilen ajaýyp ýaşyl seýilgähiň dizaýnyny hödürledi. Dünýäde ýüze çykan pandemiýa sebäpli, şäher ilatyny tebigatda gezelenç...

Ösümliklerde “stress” ýagdaýy

Ata Watan Eserleri
Ösümlikler özboluşly täsin janly organizmler. Olaryň köp sanly üýtgeşik häsýetleri bilen beýleki organizmlerden tapawutlanýar. Şol täsin hadysanyň biri hem ösümlikleriň zarbykma  häsiýetidir. Zarbykma  diýmek daşky...

Ekinleri robot arylar tozanlandyrar

Ata Watan Eserleri
Ekinleri tozanlandyrmakda arylaryň ähmiýeti uludyr. Ynha, ýapon alymlary bu iş üçin robot arylary işläp taýýarladylar. Aslynda, «dron» arylar babatyndaky ilkinji taslama ABŞ-nyň Garward uniwersitetiniň alymlaryna...