TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ginnesiň rekordlar kitaby

Dubaýdaky howuz rekordlar kitabynda

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki “Address Beach Resort” binasynyň üçegindäki adaty bolmadyk açyk howuz Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Suwda ýüzülýän bu howuz 300 metr beýilikde...

Dünýäniň iň uly suraty satyldy

Beýik Britaniýaly suratkeş Saşi Jafri tarapyndan çekilen dünýäniň iň uly suraty Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilen söwda satuwynda 62 million dollara satyldy. “Adamzat syýahaty”...

Dünýäniň iň gymmat baly

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň dag gowagynda ýygnalan “Centauri” atly türk baly dünýäde iň gymmat bal diýlip ykrar edildi. Bu balyň bir kilogramyny satyn almak üçin adamlar 10 müň...

Futbolçy zenandan täze rekord

Ýakynda bellenen Halkara zenanlar güni mynasybetli angliýaly futbolçy we sport gepleşiklerini alyp baryjy Liw Kuk täsin rekord bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna adyny ýazdyrdy. Neşiriň resmi...

94 bölejigi 2 minutda birleşdirdi

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşaýan 12 ýaşly Heddon Hest atly oglanjyk LEGO Star Wars Millennium Falcon Mikro söweşijisini bary-ýogy 1 minut 59,72 sekuntda doly düzüp tamamlady....

Dünýädäki iň uly it aradan çykdy

Dünýäde iň uly it hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna giren Freddi atly nemes iti, sekiz ýarym ýaşynda aradan çykdy diýip, “CNN” habar gullugy habar berýär. Freddi...

Ginnesiň täsin rekordy

Dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan 12 doganyň ýaşlarynyň jemi 1042-ä deň boldy.  Bu san hem Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Pakistanda şol ene-atadan dünýä inen 12 doganyň...

Ginnese girizilen ajaýyp surat

Ata Watan Eserleri
Hindistanly talyp Neha Singh tagam goşundylardan ägirt uly surat ýasap, Ginnesiň Rekordlar kitabynda girdi. “UPI” habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Neha 63 inedördül metr meýdany...

Buzda durmak boýunça dünýä rekordy täzelendi

Fransiýaly Romen Wandendorp buzdan doly gapda uzak wagtlap durmak boýunça täze dünýä rekordyny goýdy. Ol buzly gurşawyň sowuklygyna 2 sagat 35 minut 33 sekunt çydap bildi....

Gymmatly ýüzük rekordlar kitabynda

Ata Watan Eserleri
Hindistanyň paýtagty Nýu-Deli şäherinde ýaşaýan 25 ýaşly Haryş Bansal tarapyndan döredilen agramy 165 gramdan ybarat bolan göwher daşly ýüzük, Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Bezegçi ýüzügi...