25/10/2020 12:47
Tags Türkmenistanın Cumhurbaşkanı

Tag: Türkmenistanın Cumhurbaşkanı

2025-nji ýyla çenli awtomatizasiýanyň netijeliligi

Şweýsariýada geçirilen “Bütindünýä ykdysady forumy” telekeçilik pudagynda awtomatizasiýanyň netijeliligi baradaky täze çaklamalary mälim etdi. Forumyň hasabatyna görä, öňümizdäki 5 ýyldan soňra işleriň ýarysynyň robotlar...

Angliýanyň çempionatynda garaşylmadyk netijeler: 57 ýyldan soň…

“Liwerpul” Futbol boýunça Angliýanyň “Premýer liga” çempionatynda taryhy waka bolup geçdi. 30 ýyldan soň Angliýanyň çempionlygy gazanan we Çempionlar ligasynyň 2018/2019 möwsüminde çempion bolan “Liwerpul”...

Restoranlarda robotlar işläp başlar

Robotlar biziň gündelik durmuşymyzda işlerimizi ýeňillik bilen ýerine ýetirmegimize, wagtymyzy tygşytlamagymyza uly ýardam edýär. Häzirki wagtda robotlar dürli pudaklara ornaşdyrylýar. Ynha indi robotlar hyzmatçylaryň...

Täze Konstitusion kanun haçan güýje girýär?

Türkmenistanyň Halk Maslahaty mejlisiniň arakesmesinde Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň 11-nji mejlisi boldy. Deputatlar «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyna...

Konstitusion Kanun tassyklandy :Halk Maslahaty

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde teklip edilýän başlangyçlary goldaýan resminamalara gol çekdi. Hususan-da, döwlet Baştutanymyz "Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy...

Halk Maslahaty : Habarlary gyzgyny bilen okaň!

Şugün Halk maslahaty öz işine başlady. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty Halk maslahatyna degişli habarlary gyzgyny bilen Size ýetirmäge dowam edýär. Biz häzire çenli...

Benzin bilen işleýän awtoulag satuwy gadagan ediler

Häzirki wagtda ekologiýany arassa saklamak ugrynda dünýäde birnäçe işler alnyp barylýar. ABŞ-nyň Kaliforniýa ştaty 2035-nji ýyldan başlap, benzin bilen işleýän awtoulag satuwyny gadagan etmäge...

UEFA: “Super kubogyň” eýesi kim bolar?

2019-2020 möwsüminiň UEFA Çempionlar ligasynyň çempiony “Bawariýa” we UEFA Ýewropa ligasynyň ýeňijisi “Sewilýa” şu gün “UEFA Super kubogy” ugrunda bäsleşer. Futbol boýunça 45-nji UEFA...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” :Tanyşdyrylyş dabaralary

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde geçirildi. Milli Liderimiziň nobatdaky kitaby türkmen halkyna Garaşsyzlyk...

Türkmenistanda eksporty ösdürmekde edilyän işler

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallary netijesinde ösüşleriň ak ýoly bilen barha öňe ilerleýän türkmen telekeçileri importuň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümçiligiň gerimini barha giňeldýärler....
- Advertisment -

Most Read

Habib sport durmuşyny tamamlady

Köp sanly sport muşdaklarynyň söýgüsini gazanan Russiýanyň dagystanly çempiony Habib Nurmagomedow sportuň başa baş göreş ugrundaky karýerasyny tamamlajakdygyny mälim etdi. Ol muny özüniň iň...

Habib Nurmagomedowyň çempionlyk ýeňşi

Ýeňil agramda UFC ýaryşynyň çempiony hasaplanýan Russiýanyň dagystanly türgeni Habib Nurmagomedow amerikaly garşydaşy Jastin Getžini ýeňdi. Şeýlelikde Habib UFC çempionlyk derejesini gorap, ol sport...

“El Klasiko”: “Real Madrid” ýeňiş gazandy

Ispaniýanyň çempionatynda “Real Madrid” bilen “Barselona” toparlarynyň arasyndaky özara duşuşyk “El Klasiko” ady bilen bellidir. “El Klasiko” duşuşygynda “Barselona” topary öz meýdançasynda “Real Madrid”...

Ýylyň tutluşygy: Habib bilen Getži duşuşar

Sportuň söweş sungatynyň janköýerleri üçin bu hepde örän gyzykly bolup biler. Russiýaly türgen Habib Nurmagomedow we amerikaly türgen Jastin Getži tutluşygy “UFC 254” ady...