TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aziýa

Hytaýda Täze ýyl baýramçylygy

Ata Watan Eserleri
Aý senenamasyna görä, täze ýyl Aziýanyň köp ýurtlarynda, esasanam Hytaýda, Wýetnamda we Günorta Koreýada bellenilýär. Dünýädäki baýramçylyklara 1,5 milliarddan gowrak adamyň gatnaşmagyna garaşylýar. Şeýle-de bolsa,...

Ekiz çagalaryň dünýä rekordy

Dünýäde ekiz çagalaryň dogluş derejesi ähli taryhy rekordlary goýýar. Bu barada “Human Reproduction” atly žurnal tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesi subutnama edýär. Alymlaryň aýtmagyna görä, häzirki...

Dünýäniň iň garry pili

Ata Watan Eserleri
78 ýaşyndaky pil dünýäniň iň garry Aziýa pili hökmünde Ginnesiñ rekordlar kitabyna giriziler. “Soman” atly pil Hindistanyň saglygy dikeldiş merkezinde saklanýar. Ol derýada suwa düşmäge...

Itler – adamyň iň gadymy dosty

Ata Watan Eserleri
Geçirilen DNK ylmy-barlag işleriniň netijesinde itler, diňe bir adamyň iň gowy dostlary bolman, eýsem haýwanat dünýäsindäki iň gadymy dostlaryň hem biri bolup bilendiklerini mälim edildi....

Tokaý zolaklarynyň azalmagy…

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, soňky 20 ýylyň dowamynda dünýäde tokaý zolagynyň 100 million gektary ýok bolup gitdi. Bu barada “European Data News Hub” saýty...

Ýaponiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy

vepa
Ilki bilen, Daşary işler ministri wezipesine bellenenimden soňra ilkinji gezek Merkezi Aziýa topragyna gadam basyp bilýändigim üçin özümiň çäksiz begenjimi beýan edýärin. Şu...

Bangkokda Durnukly ösüş boýunça 6-njy Aziýa-Ýuwaş umman forumy

vepa
2019-njy ýylyň 27-nji martynda Taýlandyň paýtagty Bangkokda Durnukly ösüş boýunça 6-njy Aziýa-Ýuwaş umman forumy öz işine başlady. Her ýyl geçirilýän bu forumyň gurnaýjysy bolup, BMG-niň...

Halkara Türkmenbaşy deňiz porty “ENR iň gowy taslama sylagyna mynasyp boldy

vepa
Türkiýe Respublikasynyň metbugatynyň habar bermegine görä, Türkmenistany dünýänin söwdasynda bazarynda logistika merkezine öwrülmegine mynasyp goşandyny goşýan Halkara Türkmenbaşy deňiz porty inŽenerçilik, gurluşyk hem-de binagärlik ugurlary...

“Hazar deňzi- Gara deňiz” ulag-tranzit geçelgesini döretmek

vepa
2019-njy ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Peter Burianyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet...

Aziýa yklymynyň iri futbol ýaryşy-Aziýa Kubogy

vepa
Aziýa yklymynyň iri sport ýaryşy hasaplanýan futbol boýunça Aziýa Kubogy badalga aldy. 17-nji gezek geçirilýän bu halkara ýaryş Birleşen Arap Emirliklerinde (BAE) geçirilýär. Şu ýylyň...