TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

myhmanhana

Dubaýdaky howuz rekordlar kitabynda

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki “Address Beach Resort” binasynyň üçegindäki adaty bolmadyk açyk howuz Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Suwda ýüzülýän bu howuz 300 metr beýilikde...

Dünýäniň ilkinji altyn çaýylan myhmanhanasy

Dünýädäki ilkinji altyn çaýylan myhmanhana Wýetnamyň paýtagty Hanoý şäherinde ýerleşýär. «Dolce Hanoi Golden Lake» diýip atlandyrylýan bu ajaýyp myhmanhana «Altyn köl» ady bilen hem meşhurdyr....

Şri-Lanka syýahatçylara gapylaryny açdy

Şri-Lanka döwleti dünýäniň islendik künjeginden syýahatçylary kabul edip başlar diýip, metbugat gulluklary habar berýär. Ýerli häkimiýetler syýahatçylaryň we ýerli ýaşaýjylaryň howpsuzlygy üpjün etmek üçin ähli...

Ýaponiýa syýahatçylara ýeňillik döreder

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýanyň hökümeti ýurtda syýahatçylyk pudagyny gaýtadan dikeltmek boýunça 12,5 milliard dollaryň haýryndan geçmekçi. Bu barada ýurduň iri syýahatçylyk agentlikleriniň biriniň wekili Hiroşi Tabata habar berýär....

Dubaý bir gezeklik plastik gaplardan ýüz öwrer

vepa
Tutuş dünýäde her ýyl 300 million tonnadan gowrak plastik gap-gaçlar öndürilýär. Tebigat üçin howply bolan bu galyndylara garşy göreşmek üçin plastik önümleri ulanmagy çäklendirmek zerurdyr....

Ýylyň syýahatçylyk üçin iň gowy ýerleri

vepa
Dünýäniň iri syýahatçylyk kompaniýalarynyň gatnaşmagynda 2019-njy ýylyň iň gowy syýahatçylyk nokatlarynyň sanawy düzüldi. Bu sanawda Ýewropanyň üç şäheri ― London, PariŽ we Rim ilkinji üç...

Daşary ýurt raýatynyň bolýan ýeri barada resminamalar

vepa
myhmanhanada bolýan bolsa şol myhmanhanadan bolýandygy barada kepilnama (talyp wiza girmeýär);...