Tag : şäher

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Dubaýdaky howuz rekordlar kitabynda

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki “Address Beach Resort” binasynyň üçegindäki adaty bolmadyk açyk howuz Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Suwda ýüzülýän bu howuz 300 metr beýilikde...
JEMGYÝET

Aşgabat şäher häkimliginiň resmi web saýty döredildi

  Ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen bagly degişli işler alnyp barylýar. Şeýle işleriň netijesinde, täze resmi web sahypalary yzygiderli açylýar. Ynha, ýurdumyzda ýene-de...
SPORT

Toparyň iň gymmat futbolçysy

Häzirki wagtda dünýä belli futbol tälimçileriň biri Angliýanyň “Mançester Siti” toparynyň Pep Gwardiola toparyna täze oýunçylary transfer edýär we toparynyň düzümini güýçlendirmek barada öz pikirlerini...
DÜNÝÄ

Ömürlik mugt awiapetek

16-njy sentýabrda Müsüriň “EgyptAir” awiakompaniýasy Kair-London ugry boýunça amala aşyrýan gatnawynda adatdna daşary ýagdýa bolup geçdi. Gyssagly uçary Germaniýanyň Mýunhen şäherinde gondurmaly boldular. Munuň sebäbi...
SPORT

Rollan Garros başlaýar

Tennis sporty boýunça möwsümiň soňky “Uly tuwulga” ýaryşy bolan “Fransiýa Açyk çempionaty” (Roland Garros) geçiriler. Gurama öz beýanynda täze koronawirus epidemiýasy sebäpli tomaşaçylaryň sanynyň çäklendiriljekdigini...
JEMGYÝET

Stambulyň iş tertibi kesgitlendi

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Stambul şäheriniň häkimi Ali Ýerlikaýa tapgyrlaýyn iş tertibi barada maglumat berdi.  Resmi we hususy bilim ojaklarynyň 1-nji synpynda, mekdebe çenli başlangyç synpynda hem-de hususy...
JEMGYÝET

“Žiguliden” elektromobil ýasady

vepa
Häzirki wagtda Gazagystanyň Almaty şäherinde ýaşaýan özbek ýigidi «WAZ 2106» ýeňil ulagyndan elektromobil ýasady. Internetde «FarruhUZ» lakamy bilen tanalýan ýigidiň bu başarnygyndan soňra meşhurlygy gün...
BIZNES

Dubaýda ýokary tizlikli asma ýol gurlar

vepa
Täsin binalary bilen binagärlik rekordlarynyň birnäçesini goýan Dubaý ozalkylar bilen çäklenenok. Dünýä metbugatynda ýazylmagyna görä, şäherde ýokary tizlikli asma ýoly hem gurmak meýilleşdirilýär. Täze gurluşygyň...