TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Howa menzili

Kerki halkara howa menzili ýolagçy gatnawyna başlady

Ata Watan Eserleri
Geçen ýylyň tomsunda  açylyp, ulanylmaga berlen Kerki halkara howa menzilinden şu gün ― 3-nji ýanwarda ilkinji ýolagçy gatnawlary amala aşyrylyp başlandy. Lebap welaýatyndaky halkara derejeli...

“United Airlines” awiakompaniýasy uçýan taksileri satyn alar

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “United Airlines” awiakompaniýasy howa menziline ýolagçylary gatnatmak üçin 200 sany elektrikli uçýan taksini satyn almagy maksat edinýär. “The Wall Street Journal” žurnalynyň habaryna görä,...

Uçarmansyz uçarlar üçin ilkinji howa menzili gurlar

Dünýädäki ilkinji uçarmansyz uçarlar üçin howa menzili Beýik Britaniýanyň Kowentri şäheriniň golaýynda gurlar. Ýurduň hökümeti uçarmansyz uçýan enjamlaryň kömegi bilen ýük daşamak hem-de ýolagçy gatnatmak...

Dubaý bir gezeklik plastik gaplardan ýüz öwrer

vepa
Tutuş dünýäde her ýyl 300 million tonnadan gowrak plastik gap-gaçlar öndürilýär. Tebigat üçin howply bolan bu galyndylara garşy göreşmek üçin plastik önümleri ulanmagy çäklendirmek zerurdyr....

Dünýäniň iň uly uçarynyň ilkinji uçuşy

vepa
Henize çenli Ukrainanyň «Mriýa» uçary dünýäniň iň uly uçary hasaplanylýardy. Ululygy we kuwwaty boýunça rekordlary täzelän «Roc Stratolaunch» uçary ýakynda ilkinji uçuşyny amala aşyrdy....

Dünýädäki iň uly ýapyk şaglawuk

vepa
«Safdie Architects» binagärlik kompaniýasy Singapuryň Çangi halkara howa menzilinde ýapyk binadaky dünýäde iň uly şaglawugy gurdy. Äpet gümmeziň astynda ýaýbaňlandyrylan çemenzarlygyň arasynda ýerleşdirilen şaglawugyň beýikligi...

Lebap welaýtynyň Kerki şäherinde howa menzili gurlar

vepa
Şu geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýew «Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde howa menzilini gurmak hakyndaky» Kararyň taslamasy barada...

Halkara Türkmenbaşy deňiz porty “ENR iň gowy taslama sylagyna mynasyp boldy

vepa
Türkiýe Respublikasynyň metbugatynyň habar bermegine görä, Türkmenistany dünýänin söwdasynda bazarynda logistika merkezine öwrülmegine mynasyp goşandyny goşýan Halkara Türkmenbaşy deňiz porty inŽenerçilik, gurluşyk hem-de binagärlik ugurlary...

Kentaki howa menziline Muhammet Alynyň ady dakylar

vepa
Sport dünýäsinde «Ähli döwürleriň ussady» diýlip tanalýan, 2016-njy ýylda 74 ýaşynyň içinde aradan çykan, ady rowaýata öwrülen boksçy Muhammet Alynyň ady doglan ýerindäki howa menzilinde...