TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ulag

Aşgabat – Aziýanyň merjeni

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäheri – Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň ak mermerli paýtagtydyr, ol Merkezi Aziýanyň merjen şäheri diýlip ykrar edilendir we şol bir wagtyň özünde ýurduň iri...

S.Berdimuhamedow ÝB-niň ýörite wekilini kabul etdi

Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili Piter Burian Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň Başlygy Serdar Berdimuhamedow tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň...

Türkmen-koreý işewürler geňeşiniň nobatdaky mejlisi

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 11-nji maýynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmen-koreý işewürler geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň, Oba hojalyk...

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Dostlukly ýurduň döwlet Baştutany iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Özbegistanyň Prezidentiniň resmi...

Türkmenistan Owganystanyň ösüşi üçin tagalla edýär

Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde “Aziýanyň ýüregi-Stambul prosesiniň” çäklerinde ministrler derejesindäki IX maslahaty geçirildi. Bu ýokary derejedäki maslahata Stambul prosesine goldaw berýän ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň...

Söýgüliler üçin ajaýyp ýer

Dubaý şäheriniň golaýynda ýerleşýän çölüň ortasynda söýgüliler üçin ajaýyp ýer bar. Gum depeleriniň ortasynda suw bilen kesişýän iki ýürekden ybarat ajaýyp “Söýgi köli” ýerleşdirilipdir. Şol...

TSTB şu gün 13 ýaşady

Şu gün, 17-nji martda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmegine 13 ýyl bolýar. Şu mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň 17-18-nji martda geçiriljek sergisiniň hem-de Birleşmäniň...

YHG-niň Baş sekretary bilen onlaýn duşuşyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) Baş sekretary Hadi Soleýmanpur bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar Ykdysady hyzmatdaşlyk...

Milli Liderimiz GDA-nyň Baştutanlarynyň sammitine gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň wideomaslahat görnüşinde geçirilen mejlisine gatnaşdy. Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň başlyklyk etmeginde geçirilen GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly tagallalar...