TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

uçarlar

Ilkinji uçarlaryň döreýiş taryhy

Ata Watan Eserleri
Awiasiýa – (latyn dilinde avis-guş) – Ýeriň töweregindäki howa giňişliginde howadan agyr enjamlarda uçuş. XX asyryň 60-njy  ýyllarynda awiasiýada uçarlar, dikuçarlar  we  planerlar ulanylypdyr. Awiasiýa...

Dünýädäki adaty bolmadyk howa menzilleri

Biz hormatly okyjylarymyzy dünýäniň täsin ýerleri we binalary bilen tanyşdyrmagymyzy makul bildik. Şu nukdaýnazardan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan–turkmenistan.com saýtynyň agzybir işgärleri bolup, mähriban okyjylarymyzy dünýädäki adaty...

Näme üçin howa uçarlaryň aýnalary tegelek?

“AZERTAC”-yň habar bermegine görä, geçen asyryň uçarlaryna, ýagny 50-60-njy ýyllara göz salanymyzda uçarlarynyň penjireleri inedördül ýa-da gönüburçly görmek bolar. Ilki hemme zat gowudy, uçarlar tehnika...