TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

dikuçar

Marsyň ilkinji reňkli suraty we dikuçaryň üçünji uçuşy

ABŞ-nyň “NASA” awiasiýa we kosmos gullugy “Ingenuity” dikuçary uçuş wagtynda düşürilen Mars planetasynyň reňkli suratyny görkezdi. Suratda planetanyň üsti we “Perservance” marsohodyň geçen yzlary görünýär....

Ahyrsoňy öz uçuşyny amala aşyrdy

“Perseverance” atly marsohod “Ingenuity” atly dikuçarynyň uçuşyny we gonuşynyň ilkinji suratlaryny Ýere iberdi. Bu dikuçar Mars planetasynda 3 metr beýiklige uçmagy başardy. Bu barada maksatnama...

“Mars”-da ilkinji uçuşyny amala aşyrar

“Ingenuity” atly dikuçarynyň Mars planetasynda ilkinji synag uçuşyny 11-nji aprelde amala aşyrar. Bu barada NIAT “Howar” habar gullugy Amerikanyň “NASA” kosmos gullugyna salgylanyp habar berýär....

Söýgüliler üçin ajaýyp ýer

Dubaý şäheriniň golaýynda ýerleşýän çölüň ortasynda söýgüliler üçin ajaýyp ýer bar. Gum depeleriniň ortasynda suw bilen kesişýän iki ýürekden ybarat ajaýyp “Söýgi köli” ýerleşdirilipdir. Şol...