JEMGYÝET

Söýgüliler üçin ajaýyp ýer

Dubaý şäheriniň golaýynda ýerleşýän çölüň ortasynda söýgüliler üçin ajaýyp ýer bar. Gum depeleriniň ortasynda suw bilen kesişýän iki ýürekden ybarat ajaýyp “Söýgi köli” ýerleşdirilipdir. Şol kölde romantikany ýada salýan ak guwlar we ördekler ýüzýärler, suwuň boýunda güller, ösümlikler, ýürekler we beýleki söýgi nyşanlary bilen bezelen ýollar bilen bezelipdir. Şeýle hem kölüň gapdalynda ullakan “Love” (söýgi) ýazgysy bar. Tutuş toplum 16 müňden gowrak agaçdan we çöl howasynda ýaşap bilýän birnäçe müň dürli güllerden ybarat bolup durýar. Emma kölüň boýundaky gezelençler näçe ajaýyp bolsa-da, onuň hakyky göwrümini we gözelligini diňe howadan synlap bolýar. Şol sebäpli söýgüliler ýörite romantiki gezelençiň bir bölegi hökmünde uçar ýa-da dikuçar bilen “Söýgi kölüniň” üstünden uçup ajaýyp görki synlap bilerler. “Söýgi köli” çölüň ortasynda ýerleşendigi üçin, ol ýere islendik ulag bilen baryp bolar. Ýylda bu ýere ençeme söýgüliler we galybersede syýahatçylar köli synlamaga gelýärler.

 

“Apple” kompaniýasynyň täze planÅŸeti

 

 

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara