JEMGYÝET

Sport dünýasiniň uly ýitgisi

Ady rowaýata öwrülen basketbolçy Kobi Braýant dikuçar heläkçiligine uçrap, aradan çykdy. 2 gezek Olimpiýa çempiony, 5 gezek ABŞ-nyň milli basketbol assosiasiýasynyň (NBA) çempiony Kobi Braýant 41 ýaşynda dünýäsini täzeledi. 2016-njy ýylda professional basketbol bilen hoşlaşan meşhur basketbolçy öz şahsy dikuçary bilen türgenleşige gidip barýarka, dikuçar heläkçiligine uçrandygy mälim edildi. Braýant bilen onuň 13 ýaşly gyzy Gianna hem aradan çykdy.

Kobi Braýant 2016-njy ýylda 20 ýyllyk basketbol karýerasyny tamamlapdy. Ol ABŞ-nyň milli basketbol assosiasiýasynda (NBA) çykyş edýän “Los-Anjeles Leýkers” toparynyň düzüminde çykyş edip, bu toparyň öňdebaryjy türgenleriniň biri boldy. 2008-nji, 2009-njy hem-de 2010-njy ýyllarda NBA-nyň iň gymmat oýunçysy saýlandy. ABŞ-nyň milli ýygyndysynyň düzüminde 2008-nji hem-de 2012-nji ýyllarda Olimpiýa oýunlarynda ýeňiji boldy. Ol NBA-nyň çäklerinde iň netijeli türgenleriň hatarynda 4-nji orunda durýar. 18 gezek NBA-nyň ýyldyzlarynyň duşuşygynda çykyş etdi.

2018-nji ýylda “Gadyrdan basketbol” atly gysga metraŽly animasiýa filmindäki keşbi üçin “Oskar” baýragyna mynasyp bolupdy.

Ol “Los-Anjeles Leýkers” toparynyň düzüminde 8 hem-de 24 belgili köýnekçede oýnady. Toparyň bu köýnekçeleri taryha girdi hem-de Kobiden başga hiç bir türgeniň şol belgili köýnekçelerde oýnamaga mümkinçiligi ýokdur.

2001-nji ýylda Wanessa Laýne bilen durmuş guran Kobi Braýantyň 4 sany gyzy bar. Ol 1978-nji ýylyň 23-nji awgustynda ABŞ-nyň Pensilwaniýa ştatynyň Filadelfiýa şäherinde dünýä inipdi. NBA hem-de Ýewropada basketbol oýnan Kobiniň kakasy Joe Braýant ýeke ogluna Ýaponiýanyň Kobe şäheriniň meşhur bifşteksiň adyny beripdi.

3 ýaşynda basketbol sporty bilen gyzyklanyp başlan Kobi kakasy Italiýanyň bir topary bilen ylalaşandan soňra Italiýada ýaşady. 1991-nji ýylda ýene-de ABŞ-a dolanyp geldi.

Diňe “Los-Anjeles Leýkers” toparynyň düzüminde çykyş edendigi üçin Kobi Braýant bu şäherde tanymal şahsyýetleriň biridir. Los-Anjeles şäheriniň häkimligi 2016-njy ýylda 24-nji awgusty “Kobi Braýantyň güni” hökmünde yglan etdi.

Ol 2012-nji we 2013-nji ýyllarda argentinaly meşhur futbolçy Lionel Messi bilen “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň mahabatlarynda surata düşdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy