Tag : onlaýn

TEHNOLOGIÝA

Ahyrsoňy öz uçuşyny amala aşyrdy

“Perseverance” atly marsohod “Ingenuity” atly dikuçarynyň uçuşyny we gonuşynyň ilkinji suratlaryny Ýere iberdi. Bu dikuçar Mars planetasynda 3 metr beýiklige uçmagy başardy. Bu barada maksatnama...
MEDENIÝET

“BAFTA” baýraklary gowşuryldy

Iňlis film we telewideniýe sungaty akademiýasy (BAFTA 2021) 74-nji baýrak gowşurylyş dabarasynda ýeňijileri yglan etdi. Ýeňijileriň sanawy akademiýanyň web sahypasynda çap edildi. Pandemiýa sebäpli bu...
MEDENIÝET

“Berlinale” festiwaly ýeňijileri kesgitlendi

71-nji “Berlinale” festiwaly pandemiýa sebäpli şu ýyl iki bölekden gurnaldy. Birinji bölegi 1-5-nji mart aralygynda onlaýn ýagdaýda geçirildi. Festiwalda jemi 15 film bäsleşdi we baýrakly...
TEHNOLOGIÝA

Iň gowy akylly telefonlar

2021-nji ýylda pandemiýa sebäpli dünýädäki “CES 2021” atly iň uly tehnologiýa söwda sergisi, ilkinji gezek onlaýn tertipde geçiriler. Şu ýylky sanly görnüşde geçiriljek “CES 2021”...
MEDENIÝET

Aýdym-saz sungatynyň esasy çäresi yza süýşürildi

Ata Watan Eserleri
31-nji ýanwarda ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Los-Anželes şäherinde geçirilmegine garaşylýan “Gremmi” baýragynyň baýrak gowşurylyş dabarasy koronawirus ýokançynyň köpelmegi sebäpli yza süýşürildi diýip, “Rolling stone” aýdym-saz web...
TEHNOLOGIÝA

Sowadyjynyň gapysynyň özi açylar

2021-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda geçiriljek onlaýn tehnologiýa sergisinde, Günorta Koreýanyň “LG” kompaniýasy özüniň täze ses ulgamyny kabul etmek mümkinçiligi bolan sowadyjysyny görkezer. Ulanyjylar mundan beýläk...
TEHNOLOGIÝA

“Zoom” programmasyna täze funksiýalar goşular

Dünýäde koronawirus keseliniñ döremegi sebäpli, ençeme adamlar öz işlerini öýlerinden dowam etdirip başladylar. Şunuñ bilen onlaýn arkaly gurnalýan duşuşyklar bu ugurda ulanylýan kompýuter programmalary gysga...
DÜNÝÄ

Oskar baýragy hakynda şatlykly habar

“Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasy pandemiýa sebäpli indiki ýylyň 25-nji apreline süýşürildi. Muşdaklar Oskar baýragy, şu ýylky baýraklaryň köpüsi ýaly onlaýn arkaly geçirilermi diýen pikirde boldular....
DÜNÝÄ

Dünýäniň ilatynyň näçe göterimi onlaýn işleýär?

Ata Watan Eserleri
Mediýa gözegçilik gullugy “Ajans Press” internet bilen baglanyşykly metbugatda habarlaryň mukdaryny kesgitledi. “Ajans Press” tarapyndan sanly metbugat arhiwinden düzülen maglumata görä, şu ýyl metbugatda 120...
DÜNÝÄ

“G-20” ýurtlarynyň onlaýn sammiti

Saud Arabystanyň ýolbaşçylyk etmeginde “G20” atly öňdebaryjy ýurtlaryň ýolbaşçylaryň sammiti 21-22-nji noýabrda onlaýn görnüşde geçiriler diýip, “G20”-niň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.  “G20” sammiti Saud Arabystany...
DÜNÝÄ

“Wikipediýa” täzelener

“Wikipediýa” onlaýn ensiklopediýasynyň web görnüşiniň dizaýny, soňky 10 ýylda ilkinji gezek täzelener diýip, “Wikipediýany” dolandyrýan “Wikimedia Foundation” täjirçilik däl guramasy habar berýär. Web görnüşiniň täzeden...
BIZNES

Türkmen-fransuz işewürler maslahatyny onlaýn geçirmek teklip edildi

Wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylarynyň Fransiýa Respublikasynyň «Medef International» telekeçiler assosiasiýasynyň Baş sekretary hanym Žeraldin Lemble we bu guramanyň...
DÜNÝÄ

Wan Goguň eserleri sanly görnüşe geçdi

Ata Watan Eserleri
Dünýä belli suratkeş Wan Goguň birnäçe eserleri biziň günlerimize ýetdi. Ussat suratkeşiň ajaýyp eserleri indi sanly görnüşde sungat söýüjileri görüp biler. Winsent Wan Gogyň durmuş...
BILIM

Onlaýn okamaga isleg artýar

Ata Watan Eserleri
Koronowirus sebäpli käbir çäklendirmeler Gyrgyzystanyň milli kitaphanasynyň gaznasyndaky kitaplary onlaýn görnüşde okaýanlaryň sanyny görnetin artdyrdy ― diýip, «KirTAG» habar berýär. Bu kitaphana tarapyndan guralan «Açyk...
TEHNOLOGIÝA

“Apple” kompaniýasynyň ABŞ-daky dükanlary gaýtadan açylýar

“Apple” kompaniýasynyň ABŞ-daky bölek satuw dükanlarynyň maý aýynda gaýtadan açyljakdygy barada habar berildi. “Apple” kompaniýasynyň direktory Tim Kuk indi söwda işini düýpli ösdürmek barada birnäçe...