JEMGYÝET

Ýewro-2024: Ispaniýa we Italiýa ýeňiş bilen başlady

Germaniýada geçirilýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda “B” toparçasyndaky ilkinji duşuşyklar geçirildi.

Ispaniýanyň milli ýygyndysy Horwatiýany, Italiýanyň ýygyndysy bolsa, Albaniýany kabul etdi. Ispaniýa bilen Horwatiýanyň duşuşygynyň gyzykly bolmagyna garaşyldy. Şeýle-de boldy. Ispanlar horwatlaryň derwezesine jogapsyz 3 pökgi geçirdi.

Ispan ýygyndysyndan Alwaro Morato, Fabian Ruiz hem-de Dani Karwahalyň birinji ýarymynda geçiren gollary ispanlara ýeňiş getirdi. Horwatlaryň ýeňilmegi garaşylmadyk ýagdaýlaryň biri boldy.

Italiýanyň ýygyndysy bolsa, duşuşygyň 1-nji minutynda derwezesinden gol geçirtdi. Muňa garamazdan, italýanlar tijenip, 11-nji minutda Bastoniniň we 16-njy minutda Barellanyň gollary bilen 2:1 hasabynda üstün çykdy.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly ýygnaldy

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan dynç alşa çykar

Talyp-2024: dalaşgärler üçin saglyk öýleri

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatyna täze prokuror bellendi

Talyp-2024: Giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalar

Türkmenistanda zähmet haklary 10 göterim ýokarlandyrylar