TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Marsohod

Marsyň ilkinji reňkli suraty we dikuçaryň üçünji uçuşy

ABŞ-nyň “NASA” awiasiýa we kosmos gullugy “Ingenuity” dikuçary uçuş wagtynda düşürilen Mars planetasynyň reňkli suratyny görkezdi. Suratda planetanyň üsti we “Perservance” marsohodyň geçen yzlary görünýär....

Ahyrsoňy öz uçuşyny amala aşyrdy

“Perseverance” atly marsohod “Ingenuity” atly dikuçarynyň uçuşyny we gonuşynyň ilkinji suratlaryny Ýere iberdi. Bu dikuçar Mars planetasynda 3 metr beýiklige uçmagy başardy. Bu barada maksatnama...

“Mars”-da ilkinji uçuşyny amala aşyrar

“Ingenuity” atly dikuçarynyň Mars planetasynda ilkinji synag uçuşyny 11-nji aprelde amala aşyrar. Bu barada NIAT “Howar” habar gullugy Amerikanyň “NASA” kosmos gullugyna salgylanyp habar berýär....

Marsdan ses ýazgylary kabul edildi

Ata Watan Eserleri
“NASA” guramasynyň bäşinji marsohody ilkinji gezek Mars planetasyndan sesleri üstünlikli ýazga geçirdi we ýerdäki maglumat alyş nokadyna ugratdy. Bu barada “NASA” guramasynyň ylmy bölüminiň başlygynyň...