TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Maksatnama

Ahyrsoňy öz uçuşyny amala aşyrdy

“Perseverance” atly marsohod “Ingenuity” atly dikuçarynyň uçuşyny we gonuşynyň ilkinji suratlaryny Ýere iberdi. Bu dikuçar Mars planetasynda 3 metr beýiklige uçmagy başardy. Bu barada maksatnama...

Türkmenistanda welosiped sürmek barha ýaýbaňlandyrylar

Türkmenistan döwletimiz boýunça 2021-2025-nji ýyllarda welosiped sportyny ösdürmegiň Maksatnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde bellenilip geçildi. Bu maksatnama, türkmen welosipedçileriniň...

Pyýada ýöreýänlere pul baýragy berler

Özbegistan Respublikasynyň ýaşaýjylarynyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek babatda täze bir başlangyç ýola goýuldy. Ýurduň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew pyýada ýöremek maksatnamasyny ýola goýup, munuň...

Türkmenistan BMG-niň resminamalaryna goşular

2020-nji ýylyň 14-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hem-de beýleki ministrlikleriniň we edaralarynyň wekilleriniň BMG-niň birnäçe halkara resminamalaryna, hususan-da...

Ykdysady özgertmeleriň netijeleri

Kerimguly Geldiýew
Bilşimiz ýaly, ykdysady özgertmeleriň netijelerini, ykdysady ösüşi hasaplamak makroykdysady görkezijiler bilen alamatlandyrylýar. JIÖ, maýa goýum mukdary, iş üpjünçiliginiň derejesi, milli puluň durnuklylygy, daşary söwdada deňagramlylygyň...