BILIM

Türkmenistanyň uniwersiteti Hytaýyň, Malaýziýanyň we Ýaponiýanyň uniwersitetleri bilen şertnamalar baglaşdy

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti dünýäniň ýokary okuw mekdepleri, ylmy we tehnologik merkezleri bilen ylym-bilim hyzmatdaşlygyny işjeň ösdürýär.

12-nji iýunda ýurdumyzda bellenilip geçilýän Ylymlar gününiň öňüsyrasynda ýokary okuw mekdebinde dünýäniň 30-dan gowrak döwletinden ylym we bilim ugruna degişli hünärmenleriň gatnaşmagynda halkara ylmy maslahat geçirildi.

Şol maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti bilen beýleki abraýly bilim edaralarynyň arasynda özara düşünişmek hakyndaky ähtnamalara gol çekildi. Hususan-da, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti bilen Malaýziýanyň Milli energetika uniwersiteti, Hytaaýyň Demirgazyk-günbatar oba we tokaý hojalygy uniwersiteti, şeýle hem Ýaponiýanyň Kawasaki seneagt ösüş institutynyň Nanolukmançylyk innowasiýa merkeziniň arasynda degişli ylalaşyklara gol çekildi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti Ýaponiýanyň, Rumyniýanyň, Russiýanyň, Belarusyň, Wýetnamyň, Türkiýäniň we Awstriýanyň ýokary bilim edaralary bilen işjeň we netijeli hyzmatdaşlyk alyp barýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda täze rektorlar wezipä bellendi

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

Türkmenistan bilen Wengriýa bilim hyzmatdaşlygyny ösdürer

Germaniýada talyp haky bilen okamak mümkinçiligi

105 ýaşynda Stenford uniwersitetiniň magistri boldy

«Ýylyň mugallymy — 2024» döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy