SPORT

Türkmen agyr atletikaçylary hytaýly hünärmen bilen halkara ýaryşlara taýýarlanýar

Türkmenistanyň agyr atletika boýunça ýygyndy topary Gruziýanyň Bakuriani dag-lyža şypahasynyň sport toplumynda okuw-türgenleşik işlerini geçirýär. Bu ýerde Türkmenistanyň agyr atletika ýygyndysyndan 8 türgen 52 ýaşyndaky meşhur hytaýly hünärmen Lin Şufeniň tälim bermeginde halkara ýaryşlaryna taýýarlanýar.

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň habar bermegine görä, Gruziýada türkmen türgenlerinden Asal Kerimbaýewa, Anamjan Rustamowa, Seýitjan Mirzaýew, Bunýad Raşidow, Bektimur Reýimow, Gaýgysyz Töräýew, Şahzadbek Matýakubow we Dawranbek Hasanbaýew taýýarlyk görýär.

Häzirki wagtda Dawranbek Hasanbaýewiň öňünde uly wezipe dur. Onuň şu ýylyň tomsunda Fransiýada geçirilýän Olimpiýa oýunlaryna ykjam taýýarlyk görmegi zerurdyr. Ol Tailandda geçirilen dünýä kubogy ýaryşynda oňat netijeler görkezip, Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga ýollanma alypdy.

Hytaýly meşhur türgen Lin Şufen uly tälimçi hökmünde türkmen türgenlerine geçen ýylyň güýzünden bäri tälim berip gelýär. Onuň tälim bermeginde türkmen türgenleri Katardaky, Daşkentdäki we Tailanddaky halkara ýaryşlarynda baýrakly orunlara mynasyp boldular.

Gruziýadaky okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda hytaýly hünärmen Lin Fuşen Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi Mansur Rejepow bilen bilelikde türgenleri ýaryşlara taýýarlaýar.

Ýene-de okaň

58 ýaşyndaky türgen Olimpiýa oýunlarynda çykyş eder

Sport baýramçylygy – Olimpiýa oýunlaryna sanlyja gün galdy

“Real Madrid” – dünýäniň iň gymmat topary

Ýamalyň goly Ýewropa çempionatynyň iň owadan goly boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawy 16-njy awgustda başlanar

Mbappe: men bagtly oglan, “Realda” oýnamak arzuwym hasyl boldy

Ata Watan Eserleri