TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

hünärmenler

“Mars”-da ilkinji uçuşyny amala aşyrar

“Ingenuity” atly dikuçarynyň Mars planetasynda ilkinji synag uçuşyny 11-nji aprelde amala aşyrar. Bu barada NIAT “Howar” habar gullugy Amerikanyň “NASA” kosmos gullugyna salgylanyp habar berýär....

“Apple” planşet bazarynda öňdeligi eýeleýär

Ata Watan Eserleri
“IDC” kompaniýasynyň hünärmenleri 2020-nji ýylyň soňky çärýeginiň we umuman planşet tehnologiýasynyň bazaryndaky ýylyň netijelerini jemläpdirler. Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, 2020-nji ýylyň dördünji çärýeginde bu enjamlaryň 52,2...

Ýylyň iň gymmat surat eseri

Italiýaly suratkeş Sandro Bottiçelliniň çeken “Elinde medaly bolan ýaş oglan” atly suraty Nýu-Ýork şäheriniň söwda öýünde 92,2 million dollar satyldy diýip, “Sotheby’s” söwda öýüniň resmi...

2021-nji ýyl gysga bolar

Ata Watan Eserleri
Kanadanyň Ýork uniwersitetiniň professory Pol Delani “CTV” teleýaýlymynda “Siziň ertiriňiz” atly gepleşiginde Ýeriň tizligi güýçlendi, bu bolsa Ýeriň ýüzündäki wagty gysgaltdy diýip, belläp geçdi. Şeýle...

Ömrümizde bir gezek bolup geçer

Ata Watan Eserleri
21-nji dekabrda astronomlar we ýyldyzly asmany söýýänler seýrek bir waka tomaşa edip bilerler. Şol günde astronomlar Saturn bilen Ýupiter planetalaryň beýik birleşmesini görerler. Owadan pursatlar...

90 ýaşly emeli arça satylýar

“Hansons Auctioneers” söwda öýüniň hünärmenleri, geçen asyryň 30-njy ýyllarynyň köne emeli arçasyny auksiona goýdular. Hünärmenleriň bellemegine görä, şol döwürlerde ol emeli arçanyň bahasyna ýetip bolmajak...

Benzinli awtoulaglaryň satylmagyny gadagan edip biler   

Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrligi, benzin we dizel bilen işleýän awtoulaglaryň satylmagyny gadagan etmekçi bolýar. 2030-njy ýyllaryň ortalarynda Ýaponiýanyň bazarlarynda benzin we dizel hereketlendirijili ...

2021-nji ýylyň esasy reňki  belli boldy

Hünärmenler geljek 2021-nji ýylyň esasy reňkini anykladylar. Bu asuda açyk gök reňki boldy, başgaça onuň ady “Y354 Kumulus” diýlip atlandyrylýar. Bu reňk geljege rahatlyk we...

“Apple”-iň Hindistandaky onlaýn dükany

“Apple” kompaniýasy eýýäm 20 ýyldan gowrak Hindistanda hereket edýär. “Apple” dünýädäki iň uly ykdysadyýetli ýurtlaryň biri üçin meýilnamalarynda möhüm sepgit bolup, ýurtda onlaýn dükanyny açdy....

Türkmenistanda kompýuter önümçiligi: 160 müň sargyt

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda noutbuk we planşet önümçiligini ösdürilmegi babatda degişli işler ýola goýuldy. Ministrler Kabinetiniň golaýda geçirilen mejlisinde bu ugurda edilýän işler barada hasabat berildi. Türkmenistanyň Prezidenti...