TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ykdysady

Uruş gahrymanlarynyň miras goýan mertligi

Bedew bady bilen öňe barýan ýurdumyzda «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgämize laýyklykda zähmetsöýer, gujur-gaýratly, merdana halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň mundan beýläk-de ýokarlandyrylmagy, Garaşsyz döwletimiziň syýasy, ykdysady,...

Aşgabatda türkmen-gazak hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

Aşgabatda türkmen tarapyndan – Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Ç.Gylyjowyň we gazak tarapyndan – Premýer-ministriň orunbasary R.Sklýaryň bilelikde başlyklyk edýän Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça...

Milliarderleriň baýlygy 20 göterim ýokarlandy

“Forbes” žurnaly 2020-nji ýylda dünýä ýüzünde 2.200 sany milliarderleriň baýlygy 1,9 trillion dollar artdy diýip habar berýär. Ähli milliarderleriň baýlygy 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 9,5...

Okuw töleginde puluň ornuny tutan önüm

Ata Watan Eserleri
Indoneziýanyň syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi pandemiýa döwründe maliýe taýdan kynçylyk çekýän talyplara, özleriniň okuw töleglerini kokos hozy we beýleki iýmitler bilen tölemäge teklip etdi....

“Apple”-iň Hindistandaky onlaýn dükany

“Apple” kompaniýasy eýýäm 20 ýyldan gowrak Hindistanda hereket edýär. “Apple” dünýädäki iň uly ykdysadyýetli ýurtlaryň biri üçin meýilnamalarynda möhüm sepgit bolup, ýurtda onlaýn dükanyny açdy....

Arzan bahaly telefonlara isleg ýokarlanýar

Ata Watan Eserleri
Halkara maglumat korporasiýasynyň bilermenlerine görä, pandemiýadan soňra 2020-nji ýylyň ahyrynda dünýäde arzan bahaly akylly telefonlaryň isleginiň artmagyna garaşylýar diýip, “RIA Nowosti” habarlar gullugy salgylanyp habar...

Türkmenistan bilen Bahreýn hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýar

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 22-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň Bahreýn Patyşalygynyň Daşary işler ministriniň halkara işleri boýunça orunbasary Şeýh Abdulla bin Ahmed bin Abdulla...

Türkmenistanyň halkara başlangyçlarynyň dabaralanmagy

vepa
2019-njy ýylyň 7-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň Guramaçylyk mejlisiniň işiniň barşynda Türkmenistan onuň üç sany möhüm edarasyna: 2020-2022-nji ýyllar üçin Bütindünýä...

Gana Respublikasynyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy

vepa
2019-njy ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Gana Respublikasynyň Türkmenistandaky (oturýan ýeri Tähran şäheri) täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mohammed Saýuti...

Seulda Türkmen-Koreý hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi

vepa
2019-njy ýylyň 22-nji fewralynda Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seul şäherinde söwda, ykdysady, ylmy, we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen–koreý toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi....