TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

Daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylaryň zähmet hukuklary dikeldildi

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 22-nji awgustynda geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň onunjy maslahatynda «Türkmenistanyň Zähmet kodeksine goşmaça girizmek hakynda» Türkmenistanyň kanuny kabul edildi.  Zähmet kanunçylygyna goşmaçalaryň girizilmegini...

Adam hukuklary boýunça türkmenistan-ÝB dialogy

vepa
2019-njy ýylyň 29-njy martynda Aşgabatda adam hukuklary boýunça Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky dialogynyň nobatdaky 11-nji tapgyry geçirildi....