TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«Iş üp­jün­çi­lik por­ta­ly» işe başlady

Türk­me­nis­ta­nyň    Zäh­met  we  ila­ty   dur­muş   taý­dan  go­ra­mak   mi­nistr­li­gi  res­mi   in­ter­net     saý­tyn­da­ky «San­ly hyz­mat­lar» bö­lü­min­de he­re­ket ed­ýän «Iş üp­jün­çi­lik por­ta­ly» at­ly sa­hy­pa­nyň hyz­ma­tyn­dan
peý­da­lan­ma­ga ça­gyr­ýar.

Bu sahypanyň üsti bilen kärhanalar, edaralar we guramalar, şeýle hem aýry-aýry fiziki şahslar — hususy telekeçiler özlerinde bar bolan boş iş orunlary, olar üçin zerur bolan hünärmenler, işçiler barada maglumatlaryny ýerleşdirip, iş gözleýänleriň dykgatyna ýetirip hem-de olaryň arasyndan özlerine laýyk gelýänlerini saýlap alyp bilerler. Iş gözleýän raýatlar bolsa hünärine laýyklykda, bar bolan iş orunlary baradaky maglumatlar bilen tanyşmak mümkinçiligine eýe bolarlar. Gyzyklanýan sowallaryňyz hakynda ministrlige hem-de onuň garamagyndaky zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 39-48-50, 39-48-20.
Internet saýtynyň salgysy: http://mlsp.gov.tm.

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Bäsleşik:Türkmenistanyň Merkezi bankynyň açyk görnüşli bäsleşigi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Teswirle