Tag : Apple” kompaniýasy

SIZDEN GELENLER

Gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Birinji “Colgate” diş pastalary çüýşelerde satylýardy. *** Stiw Jobs : “Eger siz 5 sagatdan has gowusyny teklip etmeseňiz, men kompaniýanyň adyna Apple dakjak” diýipdir. ***...
MEDENIÝET

“Hollywood”-yň meşhur ýyldyzy barada film surata düşüriler

“Hollywood”-yň ýyldyz aktrisalarynyň biri Odri Hepbörniň ömür-döredijiligi barada film surata düşüriler. “Oskar” baýragynyň dalaşgäri italiýaly režissýor Luka Guadaninonyň režissýorlyk etjek kinosynda Hepbörniň keşbini Runi Mara...
TEHNOLOGIÝA

“iPhone” telefonlaryň satuw babatynda iň öňdebaryjysy

“CIRP” gözleg kompaniýasy ABŞ-da “Apple” telefonlaryň satuwy barada hasabatyny çap etdi. Bu maglumatlar, “Apple” kompaniýasynyň soňky çärýekdäki hasabatynyň çap edilmeginden birnäçe gün öň çap edildi....
TEHNOLOGIÝA

«Apple» ýiten enjamlary telefon arkaly tapýan gurluşy hödürledi

«Apple» kompaniýasy 2021-nji ýyldaky iň uly tanyşdyryş dabarasyny geçirip, täze önümlerini köpçülige görkezdi. Deslapky maglumatlara görä, geçen güýzde diňe «Mac» haryt nyşanly önümlere mahsus bolsa...
TEHNOLOGIÝA

“Apple” we “Samsung” ýakynda täze önümlerini tanyşdyrar

Ata Watan Eserleri
Tehnologiýa babatynda dünýäniň iki sany öňdebaryjy “Samsung” we “Apple” kompaniýalary özüniň öndüren täze önümleriniň tanyşdyrylyş dabaralaryny aprel aýynyň ahyryna çenli geçirerler. Bularyň ikisiniň hem tanyşdyrylyş...
TEHNOLOGIÝA

Tehnologiýa kompaniýasy maýa goýum goýýar

Häzirki wagtda dünýäde elektrik ulag pudagyna ägirt uly üns berilýär. Şol sanda hem tehnologiýa kompaniýalar bu pudaga gyzyklanma bildirip, eýýäm käbir kompaniýalar bilen bu taslamanyň...
TEHNOLOGIÝA

Bill Geýts “Android” ulgamly telefonlary ulanýar

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts köp ýyldan bäri “Android” ulgamly smartfonlary ulanýandygyny mälim etdi. Bu barada “Clubhouse” jemgyýetçilik torunyň sowallaryna jogap beren dünýäniň meşhur baýlarynyň...
TEHNOLOGIÝA

«Huawei» smartfon önümçiligini 60% azaldar

«Huawei» kompaniýasynyň habar bermegine görä, kompaniýada 2021-nji ýylda 60 göterim az smartfon öndüriljekdigi mälim edildi. «Nikkei Asia»-nyň hasabatyna görä, geçen ýyl 190 million smartfon satan...
TEHNOLOGIÝA

“Apple”-iň ulaglaryny hem görmek bolar

Ata Watan Eserleri
Dünýä belli “Apple” kompaniýasy “iPhone”, “iPad” we “iMac” ýaly smartfondyr kompýuterleri satmakdan başga-da, öz önümleriniň gerimini has-da köpeltmek isleýär. Dünýäniň iň gymmat kompaniýalarynyň biri bolan...
TEHNOLOGIÝA

Bir ýylda 230 million «iPhone» öndüriler

ABŞ-nyň «Apple» kompaniýasy 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda 96 million sany «iPhone» smartfonlaryny öndürmegi meýilleşdirýär. Bu bolsa şu ýyldakydan 30 göterim köpdür. Metbugat habarlarynda ýazylyşy ýaly,...
TEHNOLOGIÝA

Meşhur “Apple” kompaniýasy : barada bilýärdiňizmi?

Ata Watan Eserleri
“Apple” kompaniýasy 1976-njy ýylyň 1-nji aprelinde döredilip, baş edarasy ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Kupertino şäherinde ýerleşýär. “Apple” kompaniýasy sarp ediş elektronikasyny, kompýuter programma üpjünçiligini we onlaýn...
TEHNOLOGIÝA

“iPhone 12” : Täze modeliň aýratynlyklary

Baş Redaktor
Birnäçe sagat mundan öň “iPhone 12” modelleri tanyşdyryldy. Täze modeller: “iPhone 12 mini”, “iPhone 12”, “iPhone 12 Pro” “iPhone 12 Pro Max” Ýokaryda görkezilen täze...
TEHNOLOGIÝA

“Apple”-iň Hindistandaky onlaýn dükany

“Apple” kompaniýasy eýýäm 20 ýyldan gowrak Hindistanda hereket edýär. “Apple” dünýädäki iň uly ykdysadyýetli ýurtlaryň biri üçin meýilnamalarynda möhüm sepgit bolup, ýurtda onlaýn dükanyny açdy....
TEHNOLOGIÝA

Suw üstündäki ilkinji dükany taýýar

Dünýädäki tehnologiýa ägirtleriniň biri bolan “Apple” kompaniýasy suw üstünde dükanyň gurluşyk işi tamamlandy. Singapurda ýerleşýän bu dükan ýakynda açylar. Täze açyljak dükan kompaniýanyň Singapurda 3-nji...
TEHNOLOGIÝA

Bazar bahasy 2 trillion dollar

ABŞ-nyň dünýä belli “Apple” kompaniýasynyň paýnamalary 1,33 göterim artyp, 468,42 dollara deň boldy. Şeýlelikde, kompaniýanyň bazar bahasy 2 trillion dollara barabar boldy.  Mundan ozal, bazar...
DÜNÝÄ

Tim Kuk milliarderleriň sanawynda

Dünýä belli “Apple” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kukyň baýlygy 1 milliard dollardan geçdi. Kompaniýanyň paýnamalarynyň ýokarlanmagy bilen Tim Kuk milliarderleriň sanawyna goşuldy. 9 ýyl mundan ozal...
DÜNÝÄ

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda telegepleşikler...
TEHNOLOGIÝA

“Apple” emeli aň üçin 20 kompaniýa satyn aldy

“Apple” kompaniýasy emeli aň tehnologiýalary boýunça işleýän firmalary iň köp satyn alýan kompaniýa boldy. “CB Insights” -yň hasabatyna görä, “Apple” soňky 10 ýylda emeli aň...
TEHNOLOGIÝA

“iPhone” kamerasyna üýtgeşme giriziler

Web sahypalarda ýerleşdirilen habarlara görä, “Apple” kompaniýasy ýakyn wagtda täze çykjak “iPhone” telefonlaryna periskop telefon linzasyny goşar we ol hem kameranyň ýakynlaşdyryş mümkinçiliklerini ep-esli ýokarlandyrar....
TEHNOLOGIÝA

“Apple” iň uly dükanyny açýar

“Apple” kompaniýasy Hytaýyň paýtagty Pekinde Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde iň uly dükanyny açdy. Amerikan tehnologiýa kompaniýasy “Apple” Nýu-Ýorkdan soň Hytaýyň Pekin şäherinde ikinji flagman dükanyny açdy....