TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kanada

USAID Türkmen senetçilik önümleriniň dünýä derejesinde satylmagyna ýol açýar

Türkmenistan, Aşgabat, 2022-nji ýylyň 5-nji marty – Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy (USAID) ýerli “Orlan” kompaniýasy bilen bilelikde “Handmade Exports 2021” (HME) startap inkubator maksatnamasynyň soňky çäresini...

ABŞ-da tekjede 1 gamburger 5 ýyl saklandy

Ata Watan Eserleri
ABŞ-ly bir aýal 5 ýyldan soň tekjesinde ýatdan çykaran gamburgerini tapdy. Gamburgeriň satyn alan günündäki ýaly täzeligine meňzeýändigini aýdýan aýal: “Daş ýaly berkdi, men onuň...

G7: ekologiýa üçin 100 mlrd dollar

G7 ýurtlary – Beýik Britaniýa, Germaniýa, Italiýa, Kanada, Fransiýa, Ýaponiýa we ABŞ ýaly ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlary Beýik Britaniýanyň Kornuoll graflygyndaky Karbis-Beý şäherçesinde 3...

Baýdeniň ilkinji daşary ýurt sapary

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň ilkinji daşary ýurt saparyny şu ýylyň iýun aýynda Beýik Britaniýa bilen Belgiýa amala aşyrmagy meýilleşdirilýär. Prezidenti Baýden 11-14-nji iýuny aralygynda Beýik...

Halkara iňlis diliniň güni

Bilşimiz ýaly, bu günki gün iňlis dili dünýä dili hasaplanýar. Iňlis dili onda gürleýänleriň sany boýunça hytaý we ispan dillerinden soňky 3-nji ýerde duran  halkara...

Türkmenistan Owganystan boýunça duşuşyga çagyryldy

Owganystan boýunça Stambulda boljak duşuşyga gatnaşmaga çagyrylýan 21 döwletiň içinde Türkmenistan hem bar.  Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. BMG, Türkiýe we Katar tarapyndan...

Kosmos maksatnamasyna gönükdirilýän serişdeler

Häzirki wagtda kosmos pudagy dünýäde köp agzalýan mowzuklaryň biri hasaplanylýar. Indi halkara kosmosa bekedine gitmek üçin ýörite syýahat hem gurnalýar. Halkara kosmos bekedi bilen bäş...

Kanada öz sanjymyny taýýarlady

Ata Watan Eserleri
Kanadanyň koronawirus ýokanjyna garşy işläp düzen sanjymynyň kliniki synaglaryna başlandy. Ilkinji tapgyrda 60 meýletinçä “PTX-COVID19-B” atly sanjym edildi. Onuň “Moderna” kompaniýasynyň sanjymyna meňzeşdigi mälim edildi....

2021-nji ýyl gysga bolar

Ata Watan Eserleri
Kanadanyň Ýork uniwersitetiniň professory Pol Delani “CTV” teleýaýlymynda “Siziň ertiriňiz” atly gepleşiginde Ýeriň tizligi güýçlendi, bu bolsa Ýeriň ýüzündäki wagty gysgaltdy diýip, belläp geçdi. Şeýle...

ABŞ – hokkeýiň çempiony

Kanadanyň Edmonton şäherinde ýaşlaryň arasynda hokkeý boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Final duşuşygynda ABŞ-nyň we Kanadanyň ýaşlar hokkeý milli ýygyndylary duşuşdylar. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda ABŞ-nyň...