TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ministrler Kabineti

Gyrgyzystan esasy kanunyna üýtgetmeler girizer

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Japarow  ýurduň esasy kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek baradaky kanun taslamasy babatda sala-salyşlyk geçirmek hakyndaky karara gol çekdi. Bu barada Gyrgyz...

Ýurdumyzyň welaýatlary boýunça täze ýolbaşçylar bellendi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň welaýatlary boýunça hem guramaçylyk wezipelerine seretdi. Bu batada täze ýolbaşçylar...

Türkmenistan harytlaryň gelip çykýan ýerleri bilen baglanyşykly meseleleri tertipleşdirýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda harytlaryň gelip çykan ýerleri bilen baglanyşykly meseleleri tertipleşdirmek boýunça işler geçirildi. Bu işler barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 29-njy ýanwarda geçirilen mejlisinde habar berildi. Wise-premýer...

Hormatly Prezidentimiz: jemi içerki önümiň durnukly ösüşini gazanmaly

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň durmuşyna degişli birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň...

2020-nji ýylyň jemleri jemlendi: 37 milliardlyk gurluşyklar alnyp barylýar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýylyň öňüsyrasynda Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu ýyl üçin bilelikdäki soňky mejlisini geçirdi. Şeýle hem mejlise...

2021-nji ýylyň Döwlet býujetiniň taslamasy makullandy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleler bilen bir hatarda 2021-nji ýylyň Döwlet býujetiniň taslamasyna...

Halk Maslahaty wideoaragatnaşyk görnüşinde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk esasynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Döwlet Howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy. Ministrler...

Garaşsyzlyk baýramy üçin günä geçişlik

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň baş baýramy – Garaşsyzlygyň 29 ýyllygy mynasybetli jenaýat edendikleri üçin iş kesilenleriň günäsini geçmek babatda taýýarlanan resminama ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ara alnyp...

Türkmen alabaýlaryna bagyşlanan täze taslamalar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygynyň barşy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar...

Türkmenistanda geomaglumatlar merkezi döredilýär

Halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynyň çalt depginde sanlylaşdyrylmagy hem-de häzirki zaman maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagy babatda uly işler durmuşa geçirilýär. Geomaglumatlar merkezi bu ugurda amala...