TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

komp­ýu­ter

Emeli aňda haýsy ýurt birinji orunda durýar?

Ata Watan Eserleri
Maglumat tehnologiýasy we innowasiýa gaznasynyň hasabatyna görä, emeli aň pudagy boýunça soňky ýyllarda ABŞ we Hytaý döwletleriň arasynda uly bäsdeşlik bar. Soňky maglumatlara görä, emeli...

2021-nji ýyl gysga bolar

Ata Watan Eserleri
Kanadanyň Ýork uniwersitetiniň professory Pol Delani “CTV” teleýaýlymynda “Siziň ertiriňiz” atly gepleşiginde Ýeriň tizligi güýçlendi, bu bolsa Ýeriň ýüzündäki wagty gysgaltdy diýip, belläp geçdi. Şeýle...

Örtük dakylanda äýnek bugarmazlyk üçin näme etmeli?

Ata Watan Eserleri
Dünýäde koronawirus ýokanç keseliniň döremegi sebäpli, ähli adamlar öz saglygyny goramak üçin agyz-burun örtüklerini ulanýarlar. Adamlaryň arasynda gözleriniň görüş derejesiniň pes bolmagy sebäpli, äýnek dakynýanlar...

Okuwçylara Täze ýyl mynasybetli kompýuterler gowşuryldy

Paýtagtymyzyň orta umumybilim berýän mekdeplerinde hormatly Prezidentimiziň adyndan birinji synp okuwçylara Täze ýyl sowgady hökmünde kompýuterleri gowşurmak dabaralary geçirildi. Noutbuklara ýüklenen programma dürli öwrediş işlerini...

“Trendyol”: Garaşylmadyk arzanladyşlar bolar

Ata Watan Eserleri
Soňky birnäçe günden bäri, tutuş dünýäde söwda ulgamynda uly arzanladyşyň geçiriljek wagtyna sanlyja gün galdy. Dünýäde “Black Friday”diýlip atlandyrylýan, Türkiýede bolsa “Super anna” diýlip atlandyrylan...

Emeli aň hakda kelam agyz…

Ata Watan Eserleri
Tebigy aň adamlardyr haýwanlarda dogabitdi emele gelip, instinkt (öz-özünden) ýagdaýynda hereket edýän bolsa, emeli aň adamlar tarapyndan döredilip, tehnikada, ýagny kompýuterlerde, lukmançylykda ulanylýan enjamlarda, sürüjisiz...

Türkmenistanda kompýuter önümçiligi: 160 müň sargyt

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda noutbuk we planşet önümçiligini ösdürilmegi babatda degişli işler ýola goýuldy. Ministrler Kabinetiniň golaýda geçirilen mejlisinde bu ugurda edilýän işler barada hasabat berildi. Türkmenistanyň Prezidenti...

«Diller dünýäsi» körpelere-de daşary ýurt dillerini öwredýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türk­me­nista­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň paýtagtda ýerleşýän «Dil­ler dün­ýä­si» dil mer­ke­zinde dür­li ýaş­da­ky ra­ýat­la­ry­my­za da­şa­ry ýurt dil­le­riniň bir­nä­çe­si we şol san­da kompýu­ter sow­at­ly­gy­ny öw­ret­mek ýa­ly asylly iş­ler...