TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

maýa goýum

ABŞ-nyň Prezidenti Baýden Saud Arabystanynda

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden Palestina we Ysraýyl saparlaryndan soňra Saud Arabystanyna bardy. Saud Arabystanynyň habar gullugy “SPA”-nyň habaryna görä, ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň Saud Arabystanyna...

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Dostlukly ýurduň döwlet Baştutany iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Özbegistanyň Prezidentiniň resmi...

Ýene-de hemra uçuryş merkezini gurar

Hytaý Halk Respublikasy soňky ýyllarda kosmos ýaryşynda öňki orunlara mynasyp bolup, özüniň täze taslamalary esasynda iň uly bäsdeşi hasaplanylýan ABŞ bilen bäsdeşligini güýçlendirmek isleýär. Soňky...

Hökümetara türkmen-saud toparynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň birinji ýarymynda Saud Arabystany Patyşalygynyň paýtagty Er-Riýad şäherinde Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara türkmen-saud toparynyň nobatdaky ýedinji mejlisini geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu barada...

Beýik Britaniýa bilen söwda gatnaşyklary pugtalandyrylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň wekilleriniň arasynda söwda-ykdysady meseleleri boýunça onlaýn duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyndan mejlise Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň,...

Elektroulaglar üçin batareýa önümçiligine girişer

Ýewropa Bileleşigi elektrik awtoulaglary üçin elektrik akkumulýator pudagyny ösdürmek boýunça 2,9 milliard ýewro maýa goýum sarp eder diýip, “Euronews” habar gullugy habar berýär. Ýewropa Bileleşiginiň...

Koronawirus sanjymy üçin 9 milliard dollar

Ata Watan Eserleri
Aziýanyň Ösüş Banky ösýän agzalaryna täsirli we ygtybarly COVID-19 garşy sanjymlaryny satyn almakda we gowşurmakda goldaw bermek üçin Aziýa-Ýuwaş ummanyna sanjymlary elýeterlilik etmek üçin 9...

Türkmen-koreý toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

Baş Redaktor
Söwda-ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň 8-nji mejlisi geçiriler. Onlaýn duşuşygyň barşynda söwda-ykdysady, maýa goýum, nebitgaz, senagat ulgamlarynda hem-de maglumat tehnologiýalary, gurluşyk,...

“G-20” ýurtlarynyň onlaýn sammiti

Saud Arabystanyň ýolbaşçylyk etmeginde “G20” atly öňdebaryjy ýurtlaryň ýolbaşçylaryň sammiti 21-22-nji noýabrda onlaýn görnüşde geçiriler diýip, “G20”-niň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.  “G20” sammiti Saud Arabystany...

“Apple”-iň Hindistandaky onlaýn dükany

“Apple” kompaniýasy eýýäm 20 ýyldan gowrak Hindistanda hereket edýär. “Apple” dünýädäki iň uly ykdysadyýetli ýurtlaryň biri üçin meýilnamalarynda möhüm sepgit bolup, ýurtda onlaýn dükanyny açdy....