TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Täze ýyl

Meşhur kompýuter oýny satyldy

1985-nji ýylda “Nintendo” kompaniýasy “Super Mario Bros” kompýuter oýny çykarýar we ýyllar boýy öz meşhurlygyny saklap gelýär. Şu aýyň başynda bolsa bu oýun auksionda satylypdyr....

“WhatsApp”-yñ täze ýyl rekordy

Dünýä belli “Facebook” kompaniýasy, Täze ýyl baýramçylyk günlerinde meşhur “WhatsApp” jemgyýetçilik ulgamynyñ gazanan üstünliklerini paýlaşdy. Geçirilen statistika netijeleri boýunça “WhatsApp” jemgyýetçilik ulgamynyñ ulanyjylary, Täze ýyl...

Türkmenistanda Täze ýylda 2 gün dynç alnar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda Täze ýylyň anna gününe deň gelýändigi üçin 2-nji ýanwar, ýagny şenbe güni hem iş güni däl diýlip yglan edildi. Bu barada hormatly Prezidentimiz Ministrler...

90 ýaşly emeli arça satylýar

“Hansons Auctioneers” söwda öýüniň hünärmenleri, geçen asyryň 30-njy ýyllarynyň köne emeli arçasyny auksiona goýdular. Hünärmenleriň bellemegine görä, şol döwürlerde ol emeli arçanyň bahasyna ýetip bolmajak...

Türkmenistanyň Baş arçasynyň dabaralaryndaky çäklendirmeler

Baş Redaktor
Türkmenistanda sebitdäki we dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý sebäpli Aşgabatda – Älem medeni we dynç alyş merkeziniň öňündäki gurlan Baş arçada we Söwda-senagat edarasynyň binasynda gurlan...